Lokaal, sociaal en liberaal

VOCHOORN is een lokale partij in de gemeente Hoorn, die zich dagelijks sterk maakt voor een zorgzaam, sociaal, rechtvaardig en verdraagzaam beleid vanuit een sociaal liberale invalshoek. We willen op praktische wijze politiek bedrijven en werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Hoornse samenleving. Daarbij houden we rekening met individuele belangen en bestaande wetten en regels. Bij alles wat we doen, vragen we ons af of dit in het belang is van de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag.

VOCHOORN en CDA stellen artikel 36 vragen inzake Kaderstellen en beperken politiecijfers

Onlangs verscheen in o.a. De Groene Amsterdammer en op TV bij de NOS een onderzoek van Investico naar politiecijfers. Bij Investico werken onderzoeksjournalisten die nieuwe onderzoeksjournalisten opleiden aan de hand van bestaande casussen. In dit geval werd onderzoek gedaan naar de politiecijfers over geregistreerde incidenten.

 

Aart Ruppert: “Als lijsttrekker van wat ik de beste lokale partij van Hoorn vind, stel ik u graag onze fractie voor”

lees meer…

LAATSTE NIEUWS EN ARTIKELEN

Slachtoffer speurt zelf haar belager op. Waarom reageerde de politie in Hoorn niet eerder op haar verzoek: daar woont de dader?

Vanmorgen lazen wij in het dagblad De Telegraaf een artikel over een inwoonster van onze stad, die op 16 oktober van vorig jaar op gewelddadige wijze werd aangerand en bijna gewurgd. De dader ontkwam en nam de telefoon mee van het slachtoffer. Al na een week na de gewelddadige aanranding, zo lezen wij in het […]

Tijdens de raad van Hoorn stelde VOCHoorn en Hoorns Belang vragen over de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen

Al twee keer heeft VOCHoorn en Hoorns Belang aandacht gevraagd voor de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen door sommige Noord-Hollandse en West-Friese gemeenten nl. 1x tijdens de behandeling van de begroting 2016 ruim een jaar geleden en later in het voorjaar van 2016. Consequentie van deze belastingheffing is dat ook inwoners van de gemeente […]

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn. Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet. De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn […]

VOCHoorn ziet de oplossing voor gezeur langs de deur

Betreft: Vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: gratis beschikbaar stellen anti-colportage sticker. Geacht  college, Al sinds vele jaren kennen we landelijk en binnen de gemeente Hoorn de bekende NEE-NEE  en NEE-JA stickers. Hiermee kunnen de bewoners aangeven of zij geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen willen ontvangen (NEE/JA-sticker). Of zowel geen reclamedrukwerk en […]

Het amendement van VOCHoorn tegen verhoging van de OZB is aangenomen in de raad tijdens de begroting 2de termijn 2017

VOCHoorn dankt het college voor haar toelichting op de ingediende moties en amendementen. Soms zit het college bij de beantwoording op de lijn van VOCHoorn en soms ook niet. Dit verbaast VOCHoorn niet. Wat vaker naar VOCHoorn luisteren is goed voor Hoorn! De veranderende samenleving en de rol van de raad: de verhouding tussen bestuur […]

VOCHoorn, in samenspraak met alle andere fracties, stuurde een brief aan de betrokken wethouders in Westfriesland

Met deze brief willen wij aandacht vragen voor de bestaande impasse tussen de GR WerkSaam en De Som. Onze fracties hebben begrepen er nog steeds geen dienstverleningsovereenkomst is tussen de GR en De Som. Wat ons betreft dient dit nu snel opgelost te worden. Wij vragen u en de andere betrokken wethouders in Westfriesland dringend […]

VOCHoorn is zeer verheugd over een positiefbeeld van de begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018

Allereerst wil VOCHoorn iedereen, maar met name het ambtelijk apparaat, bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Het laat zien dat met een kleiner ambtelijk apparaat en een andere taak- en rolverdeling de kwaliteit op peil […]

VOCHoorn heeft het helemaal gehad met vandalisme in Risdam Zuid en stelde hierover vragen aan het College

Met genoegen heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat de burgemeester helemaal klaar is met de reeks vernielingen van onder meer een voetgangersbrug, fietsenrekken en prullenbakken in de wijk Risdam, dat hij maatregelen heeft aangekondigd en bewoners oproept melding te doen als zij getuige zijn van vandalisme, vernieling of anderszins. Ook de pogingen om […]

VOCHoorn was zeer kritisch tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 en de Jaarrekening 2015

Onze dank aan het ambtelijk apparaat voor de totstandkoming van de jaarstukken en de kadernota. Met betrekking tot de jaarrekening heeft VOCHoorn de volgende vragen: Het beroep op bijstand is gestegen, zo kunnen wij lezen. Relativerend stelt het college dat dit een landelijk beeld is. Echter, Hoorn wijkt wel degelijk af van het landelijk beeld, […]

Sport ligt VOCHoorn na het hart. Sport draagt erom bij aan participatie.

In de commissie heeft VOCHoorn een onvoldoende uitgedeeld voor de Sport en Beweeg nota want:  op korte termijn zijn accomodatiebeleid, onderhoud van clubhuizen en kleedkamers, het onderhoud velden volstrekt beneden de maat. Er zijn veel vrijwilligers bij verenigingen die met beperkte middelen proberen om alles in zo goed mogelijke staat te laten blijven, maar als […]

VOCHoorn reageerde op de Kadernota In Control en Drugs 2016 – 2020

De samenstellers van deze nota hebben er alles aangedaan om VOCHoorn maar een zo gunstig mogelijk plaatje voor te schotelen. De cijfers die zij oplepelen en de bijbehorende teksten zijn met elkaar in tegenspraak. De zogenaamde geboekte positieve resultaten vallen in onze ogen vies tegen, zeker als je bedenkt dat al vanaf 2007 intensief aan […]

VOCHoorn is van mening dat onder de huidige wetgeving een referendum geen goed middel is.

Op dinsdag 22 maart 2016 vond een meningsvormende discussie plaats over de referendumverordening, De feitelijke vragen waren of de partijen een referendum als goed (aanvullend) middel zien om tot besluiten te komen; of het niet te duur was; welk van de 5 opties de voorkeur had en of er een afzonderlijke commissie moest worden ingesteld. […]