Lokaal, sociaal en liberaal

VOCHOORN is een lokale partij in de gemeente Hoorn, die zich dagelijks sterk maakt voor een zorgzaam, sociaal, rechtvaardig en verdraagzaam beleid vanuit een sociaal liberale invalshoek. We willen op praktische wijze politiek bedrijven en werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Hoornse samenleving. Daarbij houden we rekening met individuele belangen en bestaande wetten en regels. Bij alles wat we doen, vragen we ons af of dit in het belang is van de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag.

 

Aart Ruppert: “Als lijsttrekker van wat ik de beste lokale partij van Hoorn vind, stel ik u graag onze fractie voor”

lees meer…

LAATSTE NIEUWS EN ARTIKELEN

Het amendement van VOCHoorn tegen verhoging van de OZB is aangenomen in de raad tijdens de begroting 2de termijn 2017

VOCHoorn dankt het college voor haar toelichting op de ingediende moties en amendementen. Soms zit het college bij de beantwoording op de lijn van VOCHoorn en soms ook niet. Dit verbaast VOCHoorn niet. Wat vaker naar VOCHoorn luisteren is goed voor Hoorn! De veranderende samenleving en de rol van de raad: de verhouding tussen bestuur […]

VOCHoorn, in samenspraak met alle andere fracties, stuurde een brief aan de betrokken wethouders in Westfriesland

Met deze brief willen wij aandacht vragen voor de bestaande impasse tussen de GR WerkSaam en De Som. Onze fracties hebben begrepen er nog steeds geen dienstverleningsovereenkomst is tussen de GR en De Som. Wat ons betreft dient dit nu snel opgelost te worden. Wij vragen u en de andere betrokken wethouders in Westfriesland dringend […]

VOCHoorn is zeer verheugd over een positiefbeeld van de begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018

Allereerst wil VOCHoorn iedereen, maar met name het ambtelijk apparaat, bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Het laat zien dat met een kleiner ambtelijk apparaat en een andere taak- en rolverdeling de kwaliteit op peil […]

VOCHoorn heeft het helemaal gehad met vandalisme in Risdam Zuid en stelde hierover vragen aan het College

Met genoegen heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat de burgemeester helemaal klaar is met de reeks vernielingen van onder meer een voetgangersbrug, fietsenrekken en prullenbakken in de wijk Risdam, dat hij maatregelen heeft aangekondigd en bewoners oproept melding te doen als zij getuige zijn van vandalisme, vernieling of anderszins. Ook de pogingen om […]

VOCHoorn was zeer kritisch tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 en de Jaarrekening 2015

Onze dank aan het ambtelijk apparaat voor de totstandkoming van de jaarstukken en de kadernota. Met betrekking tot de jaarrekening heeft VOCHoorn de volgende vragen: Het beroep op bijstand is gestegen, zo kunnen wij lezen. Relativerend stelt het college dat dit een landelijk beeld is. Echter, Hoorn wijkt wel degelijk af van het landelijk beeld, […]

Sport ligt VOCHoorn na het hart. Sport draagt erom bij aan participatie.

In de commissie heeft VOCHoorn een onvoldoende uitgedeeld voor de Sport en Beweeg nota want:  op korte termijn zijn accomodatiebeleid, onderhoud van clubhuizen en kleedkamers, het onderhoud velden volstrekt beneden de maat. Er zijn veel vrijwilligers bij verenigingen die met beperkte middelen proberen om alles in zo goed mogelijke staat te laten blijven, maar als […]

VOCHoorn reageerde op de Kadernota In Control en Drugs 2016 – 2020

De samenstellers van deze nota hebben er alles aangedaan om VOCHoorn maar een zo gunstig mogelijk plaatje voor te schotelen. De cijfers die zij oplepelen en de bijbehorende teksten zijn met elkaar in tegenspraak. De zogenaamde geboekte positieve resultaten vallen in onze ogen vies tegen, zeker als je bedenkt dat al vanaf 2007 intensief aan […]

VOCHoorn is van mening dat onder de huidige wetgeving een referendum geen goed middel is.

Op dinsdag 22 maart 2016 vond een meningsvormende discussie plaats over de referendumverordening, De feitelijke vragen waren of de partijen een referendum als goed (aanvullend) middel zien om tot besluiten te komen; of het niet te duur was; welk van de 5 opties de voorkeur had en of er een afzonderlijke commissie moest worden ingesteld. […]

VOCHoorn wilde meer geld uit het budget Puur Hoorn voor Zonnepanelen

In de Raadscommissie kwam onlangs ter tafel de subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren, bestaande bouw 2016-2018. Een hele lange naam, maar het gaat om subsidie die huiseigenaren kunnen krijgen als zij energiebesparende maatregelen treffen. Met name het aanbrengen van zonnepanelen is erg populair en de meeste aanvragen worden dan ook gedaan voor zonnepanelen. Vorig jaar […]

VOCHoorn vindt dat er ook een onderzoek rioolwater naar gebruik verdovende middelen moet komen en stelde vragen hierover.

Het Noordhollands Dagblad van 11 februari 2016,  opende met een artikel over het zeer hoge gebruik van speed en andere verdovende middelen in Enkhuizen. “Schrikbarend hoog, zelfs 8 keer zo hoog als in de grote steden als Amsterdam en Utrecht”, zo lezen wij in het artikel. Men komt tot deze conclusie na rioolonderzoek naar sporen […]

Tijdens de raad van 2 februari dient VOCHoorn een motie in

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op dinsdag 2 februari 2016, behandelende agendapunt Zwaagmergouw/Dorpsstraat, aanbrengen fiets opstelstroken. Overwegende dat: bij de aanleg van fietsopstelstroken op de kruising van de Zwaagmergouw en Dorpsstraat het College voornemens is de voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s)te laten vervallen deze maatregel met name voor voetgangers die slecht ter been zijn, gevolgen heeft voor […]

Eindelijk beantwoording over de verlichting achterpaden, maar volgens VOCHoorn zijn deze onvoldoende beantwoord en stelde aanvullende vragen hierover.

College hartelijke dank voor de beantwoording van, helaas pas na meer dan 90 dagen, de door ons gestelde vragen over verlichting achter woningen. Wij hebben uw antwoorden gelezen en deze geven aanleiding tot aanvullende vragen: In uw inleiding schrijft u dat ten aanzien van achterpaden de raad het reeds decennia lang gevoerde beleid bekrachtigt dat […]