Lokaal, sociaal en liberaal

VOCHOORN is een lokale partij in de gemeente Hoorn, die zich dagelijks sterk maakt voor een zorgzaam, sociaal, rechtvaardig en verdraagzaam beleid vanuit een sociaal liberale invalshoek. We willen op praktische wijze politiek bedrijven en werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Hoornse samenleving. Daarbij houden we rekening met individuele belangen en bestaande wetten en regels. Bij alles wat we doen, vragen we ons af of dit in het belang is van de inwoners en ondernemers van Hoorn, Blokker en Zwaag.

 

Aart Ruppert: “Als lijsttrekker van wat ik de beste lokale partij van Hoorn vind, stel ik u graag onze fractie voor”

lees meer…

LAATSTE NIEUWS EN ARTIKELEN

Kerkplein in Hoorn

Deze maand stond politiek het Kerkplein centraal. De herinrichting voor deze plek is voor iedereen, alle partijen en belanghebbenden een lang gekoesterde wens en deze is ook meermalen uitgesproken. Maar hoe kom je nu tot een voor (bijna) iedereen aanvaardbaar compromis. Dat heeft het college geprobeerd te doen door inspraak. Er werden avonden belegd voor […]

De GGD Hollands Noorden heeft financiële tegenvaller

De GGD Hollands Noorden heeft een tegenvaller van € 487.000 omdat de implementatie van een softwareprogramma is mislukt. Hiermee komt de algemene reserve van de GGD uit op amper € 27.000. Dit brengt voor de aangesloten gemeenten  een risico met zich mee. Het betekent dat als er (meer) financiële tegenvallers komen, de gemeenten dit moeten […]

Volgens Sjaak Grosthuizen is pitchwerk in de lift. Voor VOCHoorn zeker!

Het politieke handwerk is moeilijk. Geloof me, dat is niet ieder op bevredigende wijze gegeven. Ik zeg niet, dat ik dat kan weten, maar ik zit er dikwijls met mijn neus bovenop en wanneer je je vaak genoeg afvraagt wat de bedoeling is van de activiteiten die je waarneemt, dan kan de beantwoording van die […]

Over de nota Dierenwelzijn voor 2017 tot 2021 had VOCHoorn nog wel een aantal vragen.

VOCHoorn kan op hoofdlijnen akkoord gaan met deze nota. Een nota over een al jaren onderbelicht onderwerp. Een nota over 6 lijnen waarbij goed wordt samengewerkt met organisaties waarvan verwacht mag worden dat ze kennis van zaken hebben. Toch heeft VOCHoorn nog wel enkele vragen aan de wethouders en punten van discussie met de collega […]

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat: 1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente; 2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen; 3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan […]

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over de salarissen bij de HVC. Ook VOCHoorn reageerde hierop.

Op 24 mei 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van Hoorn Lokaal een motie aangenomen waarin het College wordt verzocht bij HVC aan te dringen het salaris van de directie van NV HVC aan te passen overeenkomstig de WNT ( Wet Normering Topinkomens). In de motie werd dus de gehele directie bedoeld en niet alleen […]

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.

De fractie van VOCHoorn maakt zich zorgen om de leegstand in de Binnenstad van Hoorn

Beleidsnotitie Detailhandel 2 van 11 april 2017 daar is die dan. 1.5 jaar na een rapport van de Rekenkamer en een motie van de raad. Een voorstel van het College voor een startnotitie lokaal detailhandelsbeleid Hoorn, die dan vervolgens over een jaar, moet leiden tot nieuw beleid. Met elkaar 2.5 jaar. Dit getuigt niet van […]

Slachtoffer speurt zelf haar belager op. Waarom reageerde de politie in Hoorn niet eerder op haar verzoek: daar woont de dader?

Vanmorgen lazen wij in het dagblad De Telegraaf een artikel over een inwoonster van onze stad, die op 16 oktober van vorig jaar op gewelddadige wijze werd aangerand en bijna gewurgd. De dader ontkwam en nam de telefoon mee van het slachtoffer. Al na een week na de gewelddadige aanranding, zo lezen wij in het […]

Tijdens de raad van Hoorn stelde VOCHoorn en Hoorns Belang vragen over de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen

Al twee keer heeft VOCHoorn en Hoorns Belang aandacht gevraagd voor de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen door sommige Noord-Hollandse en West-Friese gemeenten nl. 1x tijdens de behandeling van de begroting 2016 ruim een jaar geleden en later in het voorjaar van 2016. Consequentie van deze belastingheffing is dat ook inwoners van de gemeente […]

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn. Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet. De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn […]

VOCHoorn ziet de oplossing voor gezeur langs de deur

Betreft: Vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: gratis beschikbaar stellen anti-colportage sticker. Geacht  college, Al sinds vele jaren kennen we landelijk en binnen de gemeente Hoorn de bekende NEE-NEE  en NEE-JA stickers. Hiermee kunnen de bewoners aangeven of zij geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen willen ontvangen (NEE/JA-sticker). Of zowel geen reclamedrukwerk en […]