Antwoorden college van B & W op vragen VOCHOORN inzake ‘Smart City’

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Hoorn is niet slim genoeg bezig

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W:

Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Van: VOCHoorn

Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: parkeerbalans

Hoorn, 4 december 2017

Geachte College,

In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ gebruikt.

Ik verwijs hierbij ondermeer naar:

A. de commissievergadering d.d. 21 maart 2017 i.c. Concept visie stationsgebied 2.4 Parkeergarage waar letterlijk op pagina 7 staat: “Om deze capaciteit te kunnen berekenen, is een parkeerbalans gemaakt voor de gehele binnenstad inclusief het gebied van de Poort van Hoorn”

B. de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11 juli 2017 waar op pagina 4 en 5 van het Raadsvoorstel Parkeerbeleid, instellen ‘nulvergunningenbeleid’ voor nieuwbouwplannen binnenstad staat:
“Wij hanteren voor het parkeerbeleid het principe van een ‘kapstok’. De verschillende deelaspecten worden op een logisch moment als ‘jas’ aan de kapstok uitgewerkt, waarbij telkens de onderlinge samenhang wordt bewaakt. Zo vult de kapstok zich steeds verder en daarmee het integrale parkeerbeleid. De parkeerbalans, aan de orde geweest bij de Poort van Hoorn, was de eerste ‘jas’ “.

De parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen. In de discussies rondom het parkeren gaat dit met name om de parkeerbalans t.a.v. de binnenstad en het plangebied voor de Poort van Hoorn.

VOCHoorn wil graag inzicht hebben in deze parkeerbalans. Navraag bij de betreffende afdeling, via de griffie, levert het volgende antwoord op:
“Een echte totaal parkeerbalans voor de gemeente Hoorn is er niet. Dat is ook één van de punten/ constateringen wat in het raadsvoorstel van 30 januari as naar voren komt. In de achterliggende periode heb ik opgemerkt dat een capaciteitsberekening voor de toekomstige parkeergarage min of meer als een parkeerbalans gezien wordt. Dat is echt wat anders. Een parkeerbalans is een overzicht van alle parkeerplaatsen (fiscaal/ vergunninghouders) met daarbij de bijbehorende stuurelementen etc.”

Dit brengt VOCHoorn tot de volgende vragen:
1. Is er een parkeerbalans, in de zin zoals hierboven omschreven (“de parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen”), opgesteld voor de binnenstad en het plangebied Poort van Hoorn?

Zo ja, dan verzoeken wij om toezending hiervan.

Zo nee, waarom wordt deze term parkeerbalans dan in diverse raadsstukken gebruikt?

 

In afwachting van een spoedige beantwoording,

Namens de fractie van VOCHoorn

Aart Ruppert, raadslid

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.
Lees meer

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn.

Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet.

De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn antwoord alle ingebrachte moties, vond dat in alle moties wel iets goeds zat, maar zegde toe dat hij in het vierde kwartaal met een voorstel naar de gemeenteraad zou komen. Expliciet ging de wethouder in op de door GroenLinks ingebrachte motie, waarin werd voorgesteld om de touringcars te weren uit de binnenstad. Daarover zei hij dat hij dit een goede suggestie vond, die wel eens onderdeel zou kunnen uit maken van zijn voorstel aan de raad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2016, halverwege het 4e kwartaal, werd op initiatief van Hoorn Lokaal en VOCHoorn, gesteund door vele fracties, een zogenaamde wilde motie ter tafel gebracht. Reden: bezorgdheid, omdat vanuit het College geen signalen kwamen, dat gewerkt werd aan een plan. Lees meer

Rechter: Beroep referendum aanleg van de Carbasiusweg ongegrond

Poort van HoornHet beroep tegen het raadsbesluit om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen is ongegrond verklaard. Zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.

Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen. De initiatiefnemers van het referendumverzoek gingen tegen dit besluit in beroep bij de bestuursrechter. De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen en het beroep ongegrond verklaard. De rechter is tot de conclusie gekomen dat ‘nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.’

Lees meer