VOCHOORN en CDA stellen artikel 36 vragen inzake Kaderstellen en beperken politiecijfers

 pastedGraphic.png                                               pastedGraphic_1.png

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620AR Hoorn 

Hoorn, 27 maart 2019.

Betreft: artikel 36 vragen RvO.

Onderwerp: Kaderstellen en beperken politiecijfers

Geacht college,

Onlangs verscheen in o.a. De Groene Amsterdammer en op TV bij de NOS een onderzoek van Investico naar politiecijfers. Bij Investico werken onderzoeksjournalisten die nieuwe onderzoeksjournalisten opleiden aan de hand van bestaande casussen. In dit geval werd onderzoek gedaan naar de politiecijfers over geregistreerde incidenten. Wetende dat al een flink aantal jaren vraagtekens worden geplaatst bij de juistheid van de politiecijfers waren de conclusies van het onderzoek onder ruim 1200 leden van de Nederlandse Politiebond (NPB) op zijn zachts gezegd verontrustend. Enkele van de vele highlights:

 1. Zo’n 30% (van de 1200) politiemensen geeft aan wekelijks ‘geen dader indicatie’ in te vullen, terwijl er wel dader indicatie is;
 2. SHN (Slachtofferhulp Nederland) heeft cijfers die 4x zo hoog zijn;
 3. Het CBS kijkt sinds 2018 met enige argwaan naar de politiecijfers en noemt het: ‘Het Mysterie van de verdwenen criminaliteit’;
 4. 40% geeft aan de indicatie van het incident of soort onder druk van leidinggevenden anders in te vullen, zoals vernieling slot i.p.v. poging inbraak.

Zie verder: https://www.platform-investico.nl/artikel/politie-manipuleert-misdaadcijfers-zeggen-agenten-zelf/   
En zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/46/melding-en-aangifte-van-veelvoorkomende-criminaliteit  

Vanuit de Hoornse gemeenschap vernemen wij regelmatig niet alleen de ongerustheid van de bewoners na weer een autobrand, inbraak of helikopter boven Hoorn, maar zeker ook over het niet (kunnen) doen van aangifte. Hierbij ontstaat een steeds grotere kloof  tussen burgers en overheid, wat het  vertrouwen en aangiftebereidheid niet ten goede komt. Uit onderzoek van de NOS eind 2018 bleek dat de politie nog 16.000 aangiften met daderindicatie op de plank heeft liggen. Iets waar ook een Hoornse wijkagent al over twitterde en wat ‘de politie doet er niets mee’ ook alleen maar bevestigt.

Wanneer cijfers en/of onderzoeken niet juist zijn kan een Gemeenteraad geen kaders stellen en kan er geen goed beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Ook kan er dan geen goede en adequate voorlichting worden gegeven aan bewoners of goede preventiemaatregelen worden  uitgewerkt. 

Overigens stellen wij wel dat de in Hoorn werkende politiemedewerkers en medewerkers handhaving van goede wil zijn. Zij werken heel hard, staan open minded in de gemeenschap, profileren zich positief en treden op waar nodig.

In het Groene Hart werken vier gemeenten samen en onderzoeken momenteel op welke wijze naast het gebruik van politiecijfers toch een goede kaderstelling kan plaatsvinden en beleid kan worden ontwikkeld. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de verschillen m.b.t. het doen van aangifte bij ‘breng delicten’ (aangifte i.v.m. claim bij verzekering) en ‘haaldelicten’ (bijvoorbeeld huiselijk geweld). Naast politiecijfers wordt hier ook gewerkt met veelvuldig contact met de bevolking middels bijvoorbeeld enquêtes. 

Een en ander brengt ons tot de navolgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de politiecijfers in Hoorn c.q. deze regio ook niet geschikt zijn als 100% te vertrouwen cijfers en slechts dienen als indicatie en zo nee, waarom niet? Ziet u iets in vernieuwd registreren van aangiftes zoals in het Groen Hart gebeurt en wilt u de raad daarover nadere informatie geven?
 2. Bent u het met ons eens dat het gebruik van niet correcte politiecijfers iedere burgemeester en nu specifiek de burgemeester van Hoorn, in het uiterste geval in een situatie kan brengen waarin zijn geloofwaardigheid en beleidsbeslissingen ter discussie kunnen komen te staan en zo niet, waarom niet?
 3. Bent u het met ons eens dat voor goede kaderstelling en beleidsontwikkeling meer nodig is dan politiecijfers en dat een (slachtoffer) enquête en bijvoorbeeld uitgebreide vragenlijst via burgerpanel (al dan niet wijkgericht) hierbij onontbeerlijk zijn en zo nee waarom niet?
 1. Bent U het met ons eens dat de onduidelijkheid tussen harde, kille cijfer- en versus de onveiligheidsgevoelens steeds verder toeneemt en dat hier naar het publiek en de inwoners toe, iets aan gedaan moet worden, door bijvoorbeeld de eerder genoemde enquête of door een voorlichtingscampagne?  Bent u bereid zich hiervoor in de veiligheidsdriehoek en bij collega´s in de regio hard te maken? 
 1. Bent u het met ons eens dat een externe onderzoeker, bekend met landelijke en lokale cijfers op dit gebied, de eerste komende jaren een goede ondersteunende en richting gevende rol zou kunnen betekenen en zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat de Veiligheidsambitie van de gemeente Hoorn wellicht moet worden herzien nadat vorenstaande is ingevoerd en geëvalueerd en zo nee waarom niet?
 3. Wat gaat u in Hoorn met deze kennis van het onderzoek doen?

Wij verwachten uw gefundeerde antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert Fractievoorzitter – raadslid VOCHoorn

Alex van der Kleij Raadslid CDA

Met steun van
Peter Peerdeman Raadscommissielid VOCHoorn

Twee door VOCHOORN ingediende moties aangenomen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 juli waarin gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 heeft vastgesteld zijn de volgende door VOCHOORN ingediende moties aangenomen:

– Verzoek infraroodverwarming op te nemen In de “Verordening subsidi.ring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw”. (Motie van VOCHOORN)

– Verzoek de trajectprijs (voor 2018 en 2019) in de Kersenboogerd gelijk te trekken met de trajectprijs in de Grote Waal. (Motie van VOCHOORN, HOP, VVD, Sociaal Hoorn)

Infraroodverwarming in energiesubsidie
De voltallige raad stemde voor een motie om infraroodverwarming op te nemen in de subsidie voor energiebesparende maatregelen van de gemeente Hoorn. Wethouder Bashara kon zich goed vinden in de motie en wil zelfs kijken of de lijst met specifieke maatregelen losgelaten kan worden, zodat ook andere nieuwe technieken die bijdragen aan duurzame energieopwekking of energiebesparing opgevoerd kunnen worden. (bron: hoorn.nl)

Geld voor project Stand-by
De raad stemde unaniem in met een motie om evenveel geld uit te trekken voor het project Stand-by in de Kersenboogerd als voor de Grote Waal. Het project Stand-by is gericht op de sociale cohesie in de wijk, met als doel het doorbreken van isolement, het vergroten zelfredzaamheid en het deel gaan uitmaken van een netwerk. (bron: hoorn.nl)

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Raadslid Karin Hakhoff reageert op een motie van Fractie Tonnaer inzake flexwonen en dient een eigen motie in.

Reactie op motie Tonnaer:

Op het moment dat er een meerderheid van de Raad (via meerdere commissievergaderingen en een meningsvormende discussie) de wethouder groen licht geeft om het project flexwonen uit te gaan werken, is het “not done” om met een motie te komen om je collega’s op te roepen om tegen het flexwonen te gaan stemmen. Buiten dit om, is het indienen van een motie, waarvan je weet dat bijna de gehele Raad gaat tegen stemmen, gestoeld op stemmingmakerij richting de bühne. Dit vinden wij geen (nette) manier van politiek bedrijven.

Eigen motie:

Tijdens de meningsvormende discussie is er door  VOCHOORN aan de wethouder gevraagd om een klankbordgroep (met o.a. omwonenden) te lanceren. Hier heeft de wethouder positief op gereageerd en om dit iets meer te concretiseren hebben we dit in een motie gegoten met tevens de intentie om dit meteen op te pakken zodat de klankbordgroep al voor in het proces met ideeën en suggesties kan komen.

Klik hier voor de motie.

Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W:

Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Van: VOCHoorn

Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: parkeerbalans

Hoorn, 4 december 2017

Geachte College,

In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ gebruikt.

Ik verwijs hierbij ondermeer naar:

A. de commissievergadering d.d. 21 maart 2017 i.c. Concept visie stationsgebied 2.4 Parkeergarage waar letterlijk op pagina 7 staat: “Om deze capaciteit te kunnen berekenen, is een parkeerbalans gemaakt voor de gehele binnenstad inclusief het gebied van de Poort van Hoorn”

B. de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11 juli 2017 waar op pagina 4 en 5 van het Raadsvoorstel Parkeerbeleid, instellen ‘nulvergunningenbeleid’ voor nieuwbouwplannen binnenstad staat:
“Wij hanteren voor het parkeerbeleid het principe van een ‘kapstok’. De verschillende deelaspecten worden op een logisch moment als ‘jas’ aan de kapstok uitgewerkt, waarbij telkens de onderlinge samenhang wordt bewaakt. Zo vult de kapstok zich steeds verder en daarmee het integrale parkeerbeleid. De parkeerbalans, aan de orde geweest bij de Poort van Hoorn, was de eerste ‘jas’ “.

De parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen. In de discussies rondom het parkeren gaat dit met name om de parkeerbalans t.a.v. de binnenstad en het plangebied voor de Poort van Hoorn.

VOCHoorn wil graag inzicht hebben in deze parkeerbalans. Navraag bij de betreffende afdeling, via de griffie, levert het volgende antwoord op:
“Een echte totaal parkeerbalans voor de gemeente Hoorn is er niet. Dat is ook één van de punten/ constateringen wat in het raadsvoorstel van 30 januari as naar voren komt. In de achterliggende periode heb ik opgemerkt dat een capaciteitsberekening voor de toekomstige parkeergarage min of meer als een parkeerbalans gezien wordt. Dat is echt wat anders. Een parkeerbalans is een overzicht van alle parkeerplaatsen (fiscaal/ vergunninghouders) met daarbij de bijbehorende stuurelementen etc.”

Dit brengt VOCHoorn tot de volgende vragen:
1. Is er een parkeerbalans, in de zin zoals hierboven omschreven (“de parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen”), opgesteld voor de binnenstad en het plangebied Poort van Hoorn?

Zo ja, dan verzoeken wij om toezending hiervan.

Zo nee, waarom wordt deze term parkeerbalans dan in diverse raadsstukken gebruikt?

 

In afwachting van een spoedige beantwoording,

Namens de fractie van VOCHoorn

Aart Ruppert, raadslid

Vragen aan college over noodkreet wijkagenten, n.a.v. artikel.

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad voor West-Friesland van zaterdag  28 oktober 2017 over het functioneren van de wijkagent in West-Friesland heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld:

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Hoorn

Betreft: vragen ex artikel 36 RvO

Onderwerp: wijkagenten

Geacht college,

Zaterdag  28 oktober 2017 lazen wij in het Dagblad voor West-Friesland een artikel over het functioneren van de wijkagent in West-Friesland.

“Alleen nog maar noodmeldingen”, was de kop.

De aanleiding waren “tweets” van wijkagenten in Hoorn, die daarmee een kijkje gaven in de politiekeuken.

Hieruit blijkt dat wijkagenten meer bezig zijn met noodhulp, dan met het werk waar zij eigenlijk voor zijn aangesteld, geselecteerd en een stevige aanvullende opleiding voor hebben genoten.

Van het daadwerkelijke aanwezig zijn in de wijk, het spreken met buurtbewoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, het signaleren van problemen en direct ingrijpen, komt maar weinig terecht, zo kunnen wij opmaken uit dit artikel.

Als wijkagenten onvoldoende toekomen aan het werk waarvoor zij zijn aangesteld, komt er ook  weinig van het doordringen “in de haarvaten van samenleving, wat zo belangrijk is bij de aanpak van radicalisering”,  zo lazen wij in antwoorden van dit college, naar aanleiding van vragen die eerder over dit onderwerp gesteld werden door diverse politieke partijen binnen de gemeenteraad.

Een aantal malen heeft onze fractie, tijdens formele en informele overleggen  met  het college en vertegenwoordigers van de politie haar bezorgdheid uitgesproken over de onzichtbare politie in onze gemeente. De centrale vraag voor ons was en is: weet de politie wel wat er onder de bevolking leeft en kent zij  voldoende haar pappenheimers. Kennen en gekend worden.

Als antwoord kregen wij steeds dat door het grote netwerk, bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties,  de wijkagent goed op de hoogte is, wat er in de wijk gebeurt. Het zijn van de “ogen en oren”  zou zo zijn gegarandeerd en het aantal wijkagenten zou op korte termijn worden uitgebreid.

De inhoud van het eerder genoemde artikel heeft onze bezorgdheid over het functioneren van de politie in onze gemeente, om het maar eens eufemistisch te stellen, bepaald niet weggenomen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kent u de inhoud van dit artikel en indien ja, zijn de signalen die de wijkagenten hier geven, u bekend en kloppen deze? Indien dit niet het geval graag een toelichting.
 2. Sinds wanneer bent u op de hoogte van het feit dat wijkagenten geen of weinig tijd hebben voor het werk  waarvoor zij zijn aangesteld?
 3. Heeft u eerder, bijvoorbeeld van de politiechef tijdens uw regulier overleg, signalen ontvangen over deze problemen? Indien ja, wat heeft u hiermee gedaan, en wat gaat u hier eventueel mee doen?
 4. Indien deze problemen bij u al langer bekend zijn, waarom moet de raad dit dan uit de krant vernemen?
 5. In hoeverre staat het niet goed kunnen functioneren van wijkagenten door tijdgebrek op gespannen voet met de aanpak radicalisering?
 6. Kunnen deze wijkagenten met de tijdsproblemen wel voldoende  aandacht schenken aan het onderhoud van hun netwerk? Graag een toelichting.
 7. In eerder genoemd krantenartikel geeft de politie aan dat bij ieder incident de prioriteit wordt vastgesteld en aan de hand daarvan de inzet wordt bepaald. Wanneer echter veelvuldig de wijkagenten een andere taakstelling krijgen dan waarvoor zij gepland staan is er sprake van een structureel foutieve planning van inzet van politiepersoneel.

In hoeverre bent u hiervan op de hoogte en wat kunt u hieraan doen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,

Hoorn, 30 oktober 2017

Hans Weeda

Raadslid VOCHoorn.

Vragen aan het college inzake Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een kleine toelichting:

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent een aantal eisen en aanbevelingen, die indien toegepast, de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf sterk verkleinen. Zo zijn er eisen ten aanzien van hang- en sluitwerk, die inmiddels in het bouwbesluit zijn opgenomen en dus in elke nieuwbouw woning standaard zijn.

Maar er zijn ook andere eisen en aanbevelingen die van toepassing zijn bij het ontwerp van een nieuwe wijk. Denk daarbij aan eisen ten aanzien van verlichting, waar moet deze aan voldoen, fietsroutes, waar komen deze in de nieuwe wijk. Bijvoorkeur door bewoond gebied. Waar komen de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Is er op deze parkeerplaatsen zicht door omwonenden. Welke eisen stel je aan achterpaden.

Wat doe je met de groenvoorziening. Waar struiken en waar bijvoorbeeld bomen. Hoe zorg je er voor dat er voldoende zicht is op speelplaatsen en op het water in de buurt, zodat kinderen niet ongemerkt iets kan overkomen.

Waar situeer je de aansluitingen van een nieuwe- naar een al bestaande wijk en hoe ga je om met langzaam- en snelverkeer. Kortom vele aanbevelingen die bijdragen aan een veilige wijk en ook goed is voor het veiligheidsgevoel.

Veel van deze punten worden al door de gemeente Hoorn toegepast, maar nog nooit werd er voor een wijk een certificaat aangevraagd. Een wijk met een certificaat is een aanbeveling voor bewoners/kopers en huurders en ook voor de gemeente die hiermee laat zien dat zij een veilige wijk, waar het prettig wonen is, nastreeft.

De fractie heeft de volgende vragen hierover aan het college gesteld: Klik hier voor de pdf.

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat:

1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente;

2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen;

3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan kwetsbare groepen zoals ouderen.

Preventie is bij zowel de aanpak van criminaliteit als het verstevigen van het veiligheidsgevoel een onmisbare schakel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er is een duidelijk verschil is tussen subjectieve (het gevoel) en objectieve (de cijfers) veiligheid. Landelijk wordt slechts ongeveer 20% van de misdrijven bij de politie gemeld. Het onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij ouderen is vele malen groter en onze bewoners zijn daarop geen uitzondering.

Lees meer