Vragen aan het college inzake Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een kleine toelichting:

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent een aantal eisen en aanbevelingen, die indien toegepast, de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf sterk verkleinen. Zo zijn er eisen ten aanzien van hang- en sluitwerk, die inmiddels in het bouwbesluit zijn opgenomen en dus in elke nieuwbouw woning standaard zijn.

Maar er zijn ook andere eisen en aanbevelingen die van toepassing zijn bij het ontwerp van een nieuwe wijk. Denk daarbij aan eisen ten aanzien van verlichting, waar moet deze aan voldoen, fietsroutes, waar komen deze in de nieuwe wijk. Bijvoorkeur door bewoond gebied. Waar komen de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Is er op deze parkeerplaatsen zicht door omwonenden. Welke eisen stel je aan achterpaden.

Wat doe je met de groenvoorziening. Waar struiken en waar bijvoorbeeld bomen. Hoe zorg je er voor dat er voldoende zicht is op speelplaatsen en op het water in de buurt, zodat kinderen niet ongemerkt iets kan overkomen.

Waar situeer je de aansluitingen van een nieuwe- naar een al bestaande wijk en hoe ga je om met langzaam- en snelverkeer. Kortom vele aanbevelingen die bijdragen aan een veilige wijk en ook goed is voor het veiligheidsgevoel.

Veel van deze punten worden al door de gemeente Hoorn toegepast, maar nog nooit werd er voor een wijk een certificaat aangevraagd. Een wijk met een certificaat is een aanbeveling voor bewoners/kopers en huurders en ook voor de gemeente die hiermee laat zien dat zij een veilige wijk, waar het prettig wonen is, nastreeft.

De fractie heeft de volgende vragen hierover aan het college gesteld: Klik hier voor de pdf.

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat:

1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente;

2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen;

3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan kwetsbare groepen zoals ouderen.

Preventie is bij zowel de aanpak van criminaliteit als het verstevigen van het veiligheidsgevoel een onmisbare schakel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er is een duidelijk verschil is tussen subjectieve (het gevoel) en objectieve (de cijfers) veiligheid. Landelijk wordt slechts ongeveer 20% van de misdrijven bij de politie gemeld. Het onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij ouderen is vele malen groter en onze bewoners zijn daarop geen uitzondering.

Lees meer

VOCHoorn en Hoorns Belang stellen vervolgvragen aan het College over de parkeernorm bij de nieuw te bouwen Toren van Hoorn aan de Maelsonstraat

Op 5 april jl. ontvingen wij van u de antwoorden op onze vragen over de parkeernorm voor de nieuwbouwplannen van een woontoren op de Maelsonstraat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn vinden uw antwoorden zo zorgwekkend dat wij er niet aan ontkomen vervolgvragen te stellen.
Lees meer

Slachtoffer speurt zelf haar belager op. Waarom reageerde de politie in Hoorn niet eerder op haar verzoek: daar woont de dader?

Vanmorgen lazen wij in het dagblad De Telegraaf een artikel over een inwoonster van onze stad, die op 16 oktober van vorig jaar op gewelddadige wijze werd aangerand en bijna gewurgd. De dader ontkwam en nam de telefoon mee van het slachtoffer.

Al na een week na de gewelddadige aanranding, zo lezen wij in het artikel, kon het slachtoffer de politie al vertellen waar de dader woonde. Via een app op haar telefoon kon zij zien waar hij zich bevond. De politie zou onvoldoende actie hebben ondernomen. Ook daarna heeft het slachtoffer nog een aantal keren de politie op de hoogte gebracht van de verblijfplaats van de vermoedelijke dader. De man werd echter niet opgepakt, wat tot groot onbegrip leidde. De vrouw berustte hier niet in, nam het werk van de recherche over, zette voor de mogelijke dader een val waarin hij uiteindelijk trapte.

Lees meer

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn.

Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet.

De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn antwoord alle ingebrachte moties, vond dat in alle moties wel iets goeds zat, maar zegde toe dat hij in het vierde kwartaal met een voorstel naar de gemeenteraad zou komen. Expliciet ging de wethouder in op de door GroenLinks ingebrachte motie, waarin werd voorgesteld om de touringcars te weren uit de binnenstad. Daarover zei hij dat hij dit een goede suggestie vond, die wel eens onderdeel zou kunnen uit maken van zijn voorstel aan de raad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2016, halverwege het 4e kwartaal, werd op initiatief van Hoorn Lokaal en VOCHoorn, gesteund door vele fracties, een zogenaamde wilde motie ter tafel gebracht. Reden: bezorgdheid, omdat vanuit het College geen signalen kwamen, dat gewerkt werd aan een plan. Lees meer

VOCHoorn heeft het helemaal gehad met vandalisme in Risdam Zuid en stelde hierover vragen aan het College

Met genoegen heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat de burgemeester helemaal klaar is met de reeks vernielingen van onder meer een voetgangersbrug, fietsenrekken en prullenbakken in de wijk Risdam, dat hij maatregelen heeft aangekondigd en bewoners oproept melding te doen als zij getuige zijn van vandalisme, vernieling of anderszins.

Ook de pogingen om de schade te verhalen bij de daders, spreekt ons aan. Een andere opmerking die wij in het persbericht lazen baart ons evenwel zorgen, namelijk dat de gemeente en de politie weinig meldingen gekregen hadden. Lees meer

Geen coffeeshop in binnenstad

De fractie van VOCHoorn is zeer teleurgesteld over het besluit van de burgemeester om het mogelijk te maken dat in Hoorn met ingang van 1 mei a.s. de coffeeshop  op de Dubbele Buurt weer open mag.

Lees meer