Wij stellen vragen over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

Aan het college van burgemeester en wethouders
Van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Hoorn, 18 december 2017.

Betreft: artikel 36 vragen RvO.

Onderwerp: Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

De sector Zorg en Welzijn wordt regelmatig geconfronteerd met strafbare gedragingen door zorgmedewerkers jegens cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Cliënten die vaak kwetsbaar en niet zelfredzaam zijn en juist extra bescherming verdienen. Deze zorgmedewerkers bezorgen hun werkgevers en hun collega zorgmedewerkers met deze gedragingen een slechte naam. Ook de cliënten en hun naasten zijn bang voor onder andere mishandelingen en diefstal van geld en dierbare sieraden. Onlangs is nog een zorgmedewerker door de politie in Rotterdam aangehouden.  De verdachte was werkzaam in een zorginstelling waar hij verdachte wordt van zeer ernstige feiten met dodelijke slachtoffers gepleegd d.m.v. insuline injecties. Hij bleek echter eerder wegens diefstal bij zorginstelling Laurens in Rotterdam te zijn ontslagen. Probleemloos kon hij bij een collega zorginstelling aan de slag en kwam hij door de screening.
Een onderdeel van de screening van nieuw zorgpersoneel is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring). Het blijkt echter dat de VOG-verklaring veelal niet up-to-date is en een veroordeling vaak pas na langer dan een jaar leidt tot het niet afgeven van een VOG-verklaring.

Binnen de regio Haaglanden heeft dit geleid tot een initiatief door de werkgevers binnen de langdurige zorg tot het ontwikkelen van een Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (verder Waarschuwingsregister). Een soortgelijk register is in de detailhandel al langer succesvol in gebruik. Doel is om hiermee plegers van met name genoemde misdrijven zoals hiervoor genoemd, verder werken in de langdurige zorg voor een bepaalde periode onmogelijk te maken binnen aangesloten zorginstellingen.
Het Waarschuwingsregister is een screeningsinstrument in het kader van de vergewisplicht (op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en voldoet aan de eisen gesteld door de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: http://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/
Binnen de gemeente Rotterdam heeft dit inmiddels geleid dat de gemeente het Waarschuwingsregister verplicht stelt voor de instellingen binnen de WMO.

Emeritus hoogleraar psychologie René Diekstra heeft hier een duidelijke mening over. Zie:
https://www.bing.com/videos/search?q=rene+diekstra&view=detail&mid=7063632EB753E2102A107063632EB753E2102A10&FORM=VIRE
Binnen eigen familie heeft hij ervaring opgedaan met dergelijk strafbaar gedrag. Hij heeft hierna een oproep gedaan en hierover een boek geschreven: “Verzorgingshuis of plaats delict?”, waaruit duidelijk blijkt dat het niet een enkel incident betreft maar een landelijk probleem.

Het zal duidelijk zijn dat des te meer zorginstellingen in het Waarschuwingsregister participeren het ook steeds effectiever wordt en daardoor veiliger voor cliënten.

VOCHOORN heeft de navolgende vragen:

  1. Bent u bekend met het Waarschuwingsregister en wat is uw mening hierover?
  2. Bent u het met VOCHOORN eens dat het Waarschuwingsregister kan leiden tot een veiliger verblijf voor de cliënten in de langdurige zorg en indien nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om binnen de gemeente Hoorn het Waarschuwingsregister te promoten en indien nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om binnen de Hoornse WMO zorginstellingen het Waarschuwingsregister verplicht te stellen en indien nee, waarom niet? En indien ja, binnen welke termijn kunnen wij dit verwachten?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens VOCHoorn

Karin Hakhoff

De GGD Hollands Noorden heeft financiële tegenvaller

De GGD Hollands Noorden heeft een tegenvaller van € 487.000 omdat de implementatie van een softwareprogramma is mislukt. Hiermee komt de algemene reserve van de GGD uit op amper € 27.000. Dit brengt voor de aangesloten gemeenten  een risico met zich mee. Het betekent dat als er (meer) financiële tegenvallers komen, de gemeenten dit moeten bijleggen.

Lees meer

VOCHoorn reageerde op de Kadernota In Control en Drugs 2016 – 2020

De samenstellers van deze nota hebben er alles aangedaan om VOCHoorn maar een zo gunstig mogelijk plaatje voor te schotelen. De cijfers die zij oplepelen en de bijbehorende teksten zijn met elkaar in tegenspraak. De zogenaamde geboekte positieve resultaten vallen in onze ogen vies tegen, zeker als je bedenkt dat al vanaf 2007 intensief aan beheersing van alcohol en drugs onder de jeugd wordt gewerkt.

Een paar voorbeelden: Ouders keuren alcohol goed of zeggen er niets van: 2009, 54 %, 5 jaar later, 2014, 53.2 %.

Startleeftijd alcoholgebruik in: 2009, 12.9 jaar  2015, 13 jaar. Lees meer

VOCHoorn vindt dat er ook een onderzoek rioolwater naar gebruik verdovende middelen moet komen en stelde vragen hierover.

Het Noordhollands Dagblad van 11 februari 2016,  opende met een artikel over het zeer hoge gebruik van speed en andere verdovende middelen in Enkhuizen. “Schrikbarend hoog, zelfs 8 keer zo hoog als in de grote steden als Amsterdam en Utrecht”, zo lezen wij in het artikel. Men komt tot deze conclusie na rioolonderzoek naar sporen van verdovende middelen, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door KWR Watercycle Research Instituut.

Na het vergelijken van de resultaten met wereldsteden blijkt dat Enkhuizen, als het gaat om speedgebruik, Berlijn en Kopenhagen achter zich laat. Cocaïnegebruik in Enkhuizen is gelijk aan Amsterdam, zo wordt geconcludeerd.

De fractie van de VOCHoorn is net als de burgemeester van Enkhuizen geschrokken van de uitkomst van dit onderzoek.

Op 4 juni 2015 heeft onze fractie aan het College schriftelijk gevraagd om een rioolonderzoek, uit te voeren door eerder genoemd instituut. Toen was evenwel de aanleiding onderzoek naar drugslaboratoria in onze gemeente en directe omgeving. Lees meer

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten

Aart RuppertBezuinigingen op de zorg (60.000 tot 120.000 arbeidsbanen verlies) , het schrappen van 60.000 banen in de sociale werkvoorziening en een werkloosheid van ruim 600.000 en een groeiend aantal mensen dat in de bijstand zit. Dat zijn de gevolgen van het desastreuze beleid van PvdA-bewindslieden Asscher, Klijnsma en van Rijn. En de burger, ook die in Hoorn, is hiervan in hoge mate de dupe. Want deze ontvangt in de toekomst minder zorg en betaalt hogere eigen bijdragen.

Geen coffeeshops in Binnenstad en Woonwijken, maar aan rand van de stad

VOCHoorn heeft zich tijdens de commissievergadering inzake coffeeshops uitgesproken over het feit dat er niets veranderd is aan de stelling dat de coffeeshop het centrum uit moet. Deze stelling had VOCHoorn in 2010 en die heeft zij nog steeds. Dit is ook een afspraak die in het coalitie-akkoord is opgenomen. Echter VOCHoorn heeft wel gesteld, dat het niet wenselijk is om in de toekomst weer zonder coffeeshop te komen zitten (zoals nu). Lees meer