Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018.

Hoorn, 4 oktober 2017

Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018.

Met Aart hebben we een ervaren ‘teamplayer’ die de belangen van alle bewoners in de gehele gemeente Hoorn met passie behartigt. Dat deed hij in de vorige coalitie als wethouder en dat doet hij nu als raadslid.

Een sociaal liberaal die de lokale politiek goed kent en de afgelopen jaren een duidelijk herkenbaar geluid en gezicht aan de partij heeft gegeven.

Aart: “De zittende coalitie heeft ondervonden dat wij een constructieve koers varen. Waar nodig scherp en kritisch, als mogelijk meewerkend en zelfs steunend. In alle gevallen gepassioneerd en met de eigen standpunten in beeld. Ik vind dat niet meer dan normaal, want de onderwerpen en de belangen zijn groot en we zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers.”

“Ondanks onze constructieve houding vinden we overigens wel dat veel zaken anders kunnen en dus ook anders moeten. En daar gaan we dan ook stevig campagne voor voeren. Fair maar stevig. We gaan de mensen overtuigen van het belang van een serieuze lokale partij als VOCHOORN. Dus aan iedere bewoner van de hele gemeente wil ik zeggen: VOCHOORN is echt jouw stem in de raad.”

Persbericht

VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

 

 

Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ’t Zevenhuis.

 

Het college stelt voor om de maximale bouwhoogte op het middengedeelte van het industrieterrein te verhogen naar 20 meter, de kavels eventueel te vergroten naar meer dan 1.4 ha en distributiebedrijven toe te staan, nu Distripoort vermoedelijk niet doorgaat.

 

VOCHOORN, aldus Raadslid Hans Weeda, is een warm voorstander van de aanpassingen van het bestemmingsplan, omdat dit goed is voor de werkgelegenheid in Hoorn en West-Friesland. Door flexibeler om te gaan met de bestaande regels trekt het bedrijven aan, die mogelijk anders afhaken.

 

Vanuit de gemeente Medemblik, de Dorpsraad van Zwaagdijk en andere omwonenden wordt veel bezwaar gemaakt tegen deze aanpassingen.

Maar men heeft, zo geven zij na vragen die wij gesteld hebben toe, zo wie zo tegen de aanleg van de N23 te zijn en tegen het industrieterrein.

VOCHOORN begrijpt dit wel, pleit er dan ook voor om zoveel mogelijk  met de bezwaren rekening te houden en het industrieterrein in het groen te verpakken.

 

Het college gaat voor advies naar de provincie en hoopt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen komen.

 

In de Raadscommissie van 19 september werd het Project bundeling sportaccommodaties besproken:
Aanvraag budget voor een verdiepend onderzoek. De hoogte van het budget is extern niet bekend gemaakt i.v.m. aanvragen offertes.

 

Namens VOCHOORN werd het woord gevoerd door Peter Peerdeman, die ook als eerste het woord kreeg. Peter Peerdeman gaf aan dat bundeling niet nieuw is en eerder al meerdere plaatsen tot tevredenheid heeft geleid. Denk aan Hollandia voetbal en atletiek, Sporters en Zwaluwen. HRTC en IJsvermaak en nu met de hardloopgroep.

Bij een bundeling komt begrijpelijk veel emotie kijken. De thuiswedstrijden ga je ergens anders spelen en dat voelt niet alleen anders maar is ook anders. Het biedt ook mogelijkheden tot verbetering. In Nibbixwoud, sportcomplex “De Dres” hebben we kunnen zien dat het daar ook succesvol is gelukt met tevreden partijen en een mooi complex als resultaat. Daar is in de aanloop ook, laten we zeggen, flink gediscussieerd. Je doet dat om er beter van te worden. Een betere omgeving en meer passend qua kwaliteit, milieu, onderhoud, mogelijkheden en financiën.

Peter Peerdeman noemde de voorzitter van Hollandia de heer Van Es, de ex-wethouder van de PvdA. Dit omdat Hollandia het eerst eens was met de blauwdruk; tijdens het inspreken bij de meningsvormende discussie was Hollandia weer tegen en nu had Van Es een brief geschreven waarin hij samen met Zwaluwen onder voorwaarden toch wilde praten. Peter Peerdeman had echter vooraf gesproken met de voorzitter van Zwaluwen en hij zei het niet eens te zijn met die brief. Kortom Peter Peerdeman stelde de bestuurlijke geloofwaardigheid van Van Es ter discussie.
Wanneer je in de commissie kaders stelt, zal je er ook een financiering voor vrij moeten maken. Sport staat bij VOCHOORN sowieso hoog in het vaandel en VOCHOORN is voor het voorstel.
Het eindresultaat is dat het onderwerp als B punt naar de raad is gegaan. De wethouder heeft na aanvullende vragen van Peter Peerdeman aangegeven dat een andere optie voor een topsportlocatie dan de Middelweg ook mogelijk is. Ook zei hij toe dat zodra het mogelijk was er ook gestart zal worden met het aanpassen van de locatie HSV Sport.

 

Op 26 september is het onderwerp in de raad aangenomen

Volgens Sjaak Grosthuizen is pitchwerk in de lift. Voor VOCHoorn zeker!

Het politieke handwerk is moeilijk. Geloof me, dat is niet ieder op bevredigende wijze gegeven. Ik zeg niet, dat ik dat kan weten, maar ik zit er dikwijls met mijn neus bovenop en wanneer je je vaak genoeg afvraagt wat de bedoeling is van de activiteiten die je waarneemt, dan kan de beantwoording van die vragen je langzamerhand leiden tot dieper inzicht. Nou, noem dan eens een moeilijkheid voor politici, hoor ik je denken. Vandaag wil ik de aandacht richten op de pitch.

De pitch heet voluit elevator pitch en is de Amerikaanse benaming van een verkooppraatje van één minuut. De liften in Amerika reiken doorgaans tot grotere hoogten dan in Nederland en het is de kunst om in de ene minuut, dat de verheffende gang in de lift duurt, je volledige verkooppraatje te houden tegen een mede-liftgenoot. Het is iets dat je niet één-twee-drie onder de knie hebt en de Hoornse politici bewijzen dat nog elke week.
Lees meer

VOCHoorn is van mening dat onder de huidige wetgeving een referendum geen goed middel is.

Op dinsdag 22 maart 2016 vond een meningsvormende discussie plaats over de referendumverordening,

De feitelijke vragen waren of de partijen een referendum als goed (aanvullend) middel zien om tot besluiten te komen; of het niet te duur was; welk van de 5 opties de voorkeur had en of er een afzonderlijke commissie moest worden ingesteld.

Het is een duur middel terwijl de gemeenteraad er niet naar hoeft te luisteren. De uitslag van een referendum is nu immers een advies en geen verplichting. In Den Haag wordt aan een (grond)wetswijziging gewerkt om dit aan te passen. Daar wil VOCHoorn op wachten zoals raadscommissielid Peter Peerdeman dit voorstelde. Lees meer

VOCHoorn twijfelt aan financiële onderbouwing kadernota

Jaarrekening 2014, Kadernota 2015 en Meicirculaire

 

Allereerst wil VOCHoorn haar dank uitspreken aan alle ambtenaren die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2015. Bijzonder dit jaar was de extra service aan de Raad in de vorm van een informatieavond met ambtelijke uitleg en de mogelijkheid om, naast de gebruikelijke schriftelijke vragen, op 15 juni ook mondelinge vragen te stellen.

VOCHoorn heeft dit zeer gewaardeerd en wij hopen dat de gemeentesecretaris onze dank wil overbrengen aan alle betrokkenen.

Lees meer

Rechter: Beroep referendum aanleg van de Carbasiusweg ongegrond

Poort van HoornHet beroep tegen het raadsbesluit om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen is ongegrond verklaard. Zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.

Op 9 april 2013 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen om een referendum over de aanleg van de Carbasiusweg af te wijzen. De initiatiefnemers van het referendumverzoek gingen tegen dit besluit in beroep bij de bestuursrechter. De rechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen en het beroep ongegrond verklaard. De rechter is tot de conclusie gekomen dat ‘nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.’

Lees meer

Verpaupering van panden aan de Italiaanse Zeedijk

De fractie van VOCHoorn heeft , door middel van artikel 43 RvO, al eerder  aandacht gevraagd voor verpaupering van woningen Gat Italiaanse Zeedijken bedrijfspanden in de gemeente. De laatste maal was dit op 17 april 2009.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2007, heeft onze fractie een motie ingediend, waarin aangedrongen  werd op het ontwikkelen van een actief aanschrijvingsbeleid, met als doel handhavend te kunnen optreden tegen eigenaren van panden die ernstig in gebreke bleven bij het groot onderhoud.

Lees meer