VOCHOORN en CDA stellen artikel 36 vragen inzake Kaderstellen en beperken politiecijfers

 pastedGraphic.png                                               pastedGraphic_1.png

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hoorn
Postbus 603
1620AR Hoorn 

Hoorn, 27 maart 2019.

Betreft: artikel 36 vragen RvO.

Onderwerp: Kaderstellen en beperken politiecijfers

Geacht college,

Onlangs verscheen in o.a. De Groene Amsterdammer en op TV bij de NOS een onderzoek van Investico naar politiecijfers. Bij Investico werken onderzoeksjournalisten die nieuwe onderzoeksjournalisten opleiden aan de hand van bestaande casussen. In dit geval werd onderzoek gedaan naar de politiecijfers over geregistreerde incidenten. Wetende dat al een flink aantal jaren vraagtekens worden geplaatst bij de juistheid van de politiecijfers waren de conclusies van het onderzoek onder ruim 1200 leden van de Nederlandse Politiebond (NPB) op zijn zachts gezegd verontrustend. Enkele van de vele highlights:

 1. Zo’n 30% (van de 1200) politiemensen geeft aan wekelijks ‘geen dader indicatie’ in te vullen, terwijl er wel dader indicatie is;
 2. SHN (Slachtofferhulp Nederland) heeft cijfers die 4x zo hoog zijn;
 3. Het CBS kijkt sinds 2018 met enige argwaan naar de politiecijfers en noemt het: ‘Het Mysterie van de verdwenen criminaliteit’;
 4. 40% geeft aan de indicatie van het incident of soort onder druk van leidinggevenden anders in te vullen, zoals vernieling slot i.p.v. poging inbraak.

Zie verder: https://www.platform-investico.nl/artikel/politie-manipuleert-misdaadcijfers-zeggen-agenten-zelf/   
En zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/46/melding-en-aangifte-van-veelvoorkomende-criminaliteit  

Vanuit de Hoornse gemeenschap vernemen wij regelmatig niet alleen de ongerustheid van de bewoners na weer een autobrand, inbraak of helikopter boven Hoorn, maar zeker ook over het niet (kunnen) doen van aangifte. Hierbij ontstaat een steeds grotere kloof  tussen burgers en overheid, wat het  vertrouwen en aangiftebereidheid niet ten goede komt. Uit onderzoek van de NOS eind 2018 bleek dat de politie nog 16.000 aangiften met daderindicatie op de plank heeft liggen. Iets waar ook een Hoornse wijkagent al over twitterde en wat ‘de politie doet er niets mee’ ook alleen maar bevestigt.

Wanneer cijfers en/of onderzoeken niet juist zijn kan een Gemeenteraad geen kaders stellen en kan er geen goed beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Ook kan er dan geen goede en adequate voorlichting worden gegeven aan bewoners of goede preventiemaatregelen worden  uitgewerkt. 

Overigens stellen wij wel dat de in Hoorn werkende politiemedewerkers en medewerkers handhaving van goede wil zijn. Zij werken heel hard, staan open minded in de gemeenschap, profileren zich positief en treden op waar nodig.

In het Groene Hart werken vier gemeenten samen en onderzoeken momenteel op welke wijze naast het gebruik van politiecijfers toch een goede kaderstelling kan plaatsvinden en beleid kan worden ontwikkeld. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van de verschillen m.b.t. het doen van aangifte bij ‘breng delicten’ (aangifte i.v.m. claim bij verzekering) en ‘haaldelicten’ (bijvoorbeeld huiselijk geweld). Naast politiecijfers wordt hier ook gewerkt met veelvuldig contact met de bevolking middels bijvoorbeeld enquêtes. 

Een en ander brengt ons tot de navolgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de politiecijfers in Hoorn c.q. deze regio ook niet geschikt zijn als 100% te vertrouwen cijfers en slechts dienen als indicatie en zo nee, waarom niet? Ziet u iets in vernieuwd registreren van aangiftes zoals in het Groen Hart gebeurt en wilt u de raad daarover nadere informatie geven?
 2. Bent u het met ons eens dat het gebruik van niet correcte politiecijfers iedere burgemeester en nu specifiek de burgemeester van Hoorn, in het uiterste geval in een situatie kan brengen waarin zijn geloofwaardigheid en beleidsbeslissingen ter discussie kunnen komen te staan en zo niet, waarom niet?
 3. Bent u het met ons eens dat voor goede kaderstelling en beleidsontwikkeling meer nodig is dan politiecijfers en dat een (slachtoffer) enquête en bijvoorbeeld uitgebreide vragenlijst via burgerpanel (al dan niet wijkgericht) hierbij onontbeerlijk zijn en zo nee waarom niet?
 1. Bent U het met ons eens dat de onduidelijkheid tussen harde, kille cijfer- en versus de onveiligheidsgevoelens steeds verder toeneemt en dat hier naar het publiek en de inwoners toe, iets aan gedaan moet worden, door bijvoorbeeld de eerder genoemde enquête of door een voorlichtingscampagne?  Bent u bereid zich hiervoor in de veiligheidsdriehoek en bij collega´s in de regio hard te maken? 
 1. Bent u het met ons eens dat een externe onderzoeker, bekend met landelijke en lokale cijfers op dit gebied, de eerste komende jaren een goede ondersteunende en richting gevende rol zou kunnen betekenen en zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat de Veiligheidsambitie van de gemeente Hoorn wellicht moet worden herzien nadat vorenstaande is ingevoerd en geëvalueerd en zo nee waarom niet?
 3. Wat gaat u in Hoorn met deze kennis van het onderzoek doen?

Wij verwachten uw gefundeerde antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Aart Ruppert Fractievoorzitter – raadslid VOCHoorn

Alex van der Kleij Raadslid CDA

Met steun van
Peter Peerdeman Raadscommissielid VOCHoorn

Antwoorden college van B & W op vragen VOCHOORN inzake ‘Smart City’

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Hoorn is niet slim genoeg bezig

VOCHoorn heeft aan het college van B&W vragen gesteld omdat zij vindt dat Hoorn niet slim genoeg bezig is. Hoorn kan veiliger, milieubewuster, duurzamer en goedkoper op het gebied van veiligheid, verkeersmanagement, verlichting, vervuiling / omgeving, parkeeroptimalisatie en afvalmanagement. Aart Ruppert: ‘Nu is het niet zo dat we denken dat de gemeente Hoorn stom bezig is, maar het kan beter.

Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W:

Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Van: VOCHoorn

Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: parkeerbalans

Hoorn, 4 december 2017

Geachte College,

In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ gebruikt.

Ik verwijs hierbij ondermeer naar:

A. de commissievergadering d.d. 21 maart 2017 i.c. Concept visie stationsgebied 2.4 Parkeergarage waar letterlijk op pagina 7 staat: “Om deze capaciteit te kunnen berekenen, is een parkeerbalans gemaakt voor de gehele binnenstad inclusief het gebied van de Poort van Hoorn”

B. de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11 juli 2017 waar op pagina 4 en 5 van het Raadsvoorstel Parkeerbeleid, instellen ‘nulvergunningenbeleid’ voor nieuwbouwplannen binnenstad staat:
“Wij hanteren voor het parkeerbeleid het principe van een ‘kapstok’. De verschillende deelaspecten worden op een logisch moment als ‘jas’ aan de kapstok uitgewerkt, waarbij telkens de onderlinge samenhang wordt bewaakt. Zo vult de kapstok zich steeds verder en daarmee het integrale parkeerbeleid. De parkeerbalans, aan de orde geweest bij de Poort van Hoorn, was de eerste ‘jas’ “.

De parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen. In de discussies rondom het parkeren gaat dit met name om de parkeerbalans t.a.v. de binnenstad en het plangebied voor de Poort van Hoorn.

VOCHoorn wil graag inzicht hebben in deze parkeerbalans. Navraag bij de betreffende afdeling, via de griffie, levert het volgende antwoord op:
“Een echte totaal parkeerbalans voor de gemeente Hoorn is er niet. Dat is ook één van de punten/ constateringen wat in het raadsvoorstel van 30 januari as naar voren komt. In de achterliggende periode heb ik opgemerkt dat een capaciteitsberekening voor de toekomstige parkeergarage min of meer als een parkeerbalans gezien wordt. Dat is echt wat anders. Een parkeerbalans is een overzicht van alle parkeerplaatsen (fiscaal/ vergunninghouders) met daarbij de bijbehorende stuurelementen etc.”

Dit brengt VOCHoorn tot de volgende vragen:
1. Is er een parkeerbalans, in de zin zoals hierboven omschreven (“de parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen”), opgesteld voor de binnenstad en het plangebied Poort van Hoorn?

Zo ja, dan verzoeken wij om toezending hiervan.

Zo nee, waarom wordt deze term parkeerbalans dan in diverse raadsstukken gebruikt?

 

In afwachting van een spoedige beantwoording,

Namens de fractie van VOCHoorn

Aart Ruppert, raadslid

Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting

Voorzitter, allereerst wil VOCHoorn iedereen bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Opvallend dit jaar de begroting via LIAS. Het maakt het lezen, begrijpen en interpreteren van cijfers makkelijker en geeft meer inzicht in verbanden tussen onderdelen en heeft onze, toch door de wol geverfde, fractie geholpen bij de voorbereiding van deze begrotingsbehandeling. Nogmaals dank hiervoor!

Voorzitter, de behandeling van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting is een mooi moment voor reflectie. Drie en een half jaar geleden trad dit college aan. Deze laatste begroting van dit college is een mooie gelegenheid om terug te kijken, maar ook op de rol van VOCHoorn in deze drie en een half jaar. Reflecteren en af en toe in de spiegel kijken, kan immers nooit kwaad.

Dit college en deze coalitie hadden niet de politieke kleur die VOCHoorn in 2014 voor ogen stond. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat dit college een aantal zaken goed heeft opgepakt, maar ook een aantal zaken minder goed!

Wat ging goed? VOCHoorn denkt aan de verdere uitrol van WerkSaam waarvoor, in de vorige collegeperiode, de fundamenten waren gelegd. Ook het oppakken van citymarketing, de witte vloot en het oplossen van de bussenproblematiek en het verder ontwikkelen van bedrijventerrein het Zevenhuis, met onvoorwaardelijke steun van SP en wethouder Douw, verdienen een pluim. En natuurlijk de decentralisaties die zijn geïmplementeerd, hebben veel energie gekost en zijn op hoofdlijnen geslaagd. De ontwikkeling rondom de sportcomplexen gaat gestaag de goede kant op. De aanhouder wint! Ook is er verder bezuinigd, waardoor het gemeentelijk huishoudboekje op orde is: nu en voor de komende jaren. Ook voor deze bezuinigingen was de aanzet al in de vorige collegeperiode gegeven. En er zit nu eindelijk schot in het voor Hoorn zo belangrijke dossier de Poort van Hoorn. Onze fractie heeft in dit dossier een belangrijke rol gespeeld en wethouder Bashara en het college hebben gelukkig goed naar VOCHoorn geluisterd. Wij zijn blij dat de schop nu eindelijk de grond ingaat voor de verplaatsing van het busstation, de bouw van een parkeergarage met 1250 plekken met hieronder een Albert Heijn, een grote stalling voor 2000 fietsen, een traverse die bezoeker en toerist uitnodigt om als het ware over een soort rode loper onze fraaie binnenstad binnen te lopen en te bezoeken en natuurlijk de aanpak van de Turbo-rotonde. Voorzitter, dit kost wat maar dan krijg je ook wat! Goed voor Hoorn en goed voor de regio!

Minder tevreden is VOCHoorn over de keuzes die dit college heeft gemaakt op het gebied van re-integratie, communicatie of moet ik zeggen het gebrek aan communicatie met inwoners of ondernemers of de Raad. Bij de inzet van extra re-integratiegelden hollen we steeds achter de feiten aan. Het College sorteert continu voor op de besteding van re-integratiegelden; re-integratietrajecten werden verlengd, terwijl de evaluatie van deze trajecten nog moest komen.

Belangrijk punt van kritiek is ook dat de Raad vaak pas in positie werd gebracht toen er aan de uitkomst niet meer te tornen viel. Neem als voorbeeld de meerjaren- prestatieafspraken met St. Netwerk. Toen de onderhandelingen tussen de gemeente en Netwerk hadden plaats gevonden, lag daar een akkoord waar wij als Raad alleen nog maar ja en amen tegen konden zeggen. Zelfs de deadline was al gepasseerd.

En bij beleidsplannen, of het nu om Netwerk of Werksaam gaat, hoor je éérst met de Raad kaders vast te stellen en van daaruit te onderhandelen.

Ook als het ging om de Raad tijdig te informeren of überhaupt te informeren, liet het College het veelvuldig afweten. Inzake het dossier Leger des Heils had u 9 maanden de tijd om ons te informeren, maar dat vond u niet nodig. U had de keus al gemaakt en wij konden niet anders dan –ja- tegen het voorstel zeggen. Geen enkele speelruimte voor discussie.

Met de software-sof van de GGD idem dito. Het College was allang ingelicht, alleen de Raad weer niet. En ook in dit dossier stonden we met de rug tegen de muur. Kortom, een schoonheidsprijs aangaande communicatie met uw eigen Raad verdient dit college niet!

Voorzitter, politiek dus ook lokale politiek gaat om dingen realiseren: voor je inwoners, voor je bedrijven, voor je sportverenigingen, voor je instellingen en voor de regio Westfriesland. En als je het beste niet kunt krijgen, probeer je het op een na beste te bereiken. En dat is wat VOCHoorn de afgelopen 3 en een half jaar heeft gedaan. Goede voorstellen benoemd en steun gegeven, kritisch geweest op voorstellen die in de ogen van VOCHoorn wijziging behoefden en beargumenteerd tegenstander van voorstellen die voor onze fractie niet door de politieke beugel konden. Kortweg, een kritische, maar constructieve houding naar dit college en naar deze coalitie.

Financiën

De begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting laten gelukkig een positief beeld zien. VOCHoorn is hier verheugd over. De septembercirculaire is beleidsarm, omdat bij het schrijven hiervan er nog geen kabinet Rutten 3 was. Sinds vorige week wel. Onduidelijk is nog hoe het beleid van dit nieuwe kabinet op een aantal terreinen zal uitpakken voor onze gemeente in 2018 en voor het meerjarenperspectief. Voorzichtigheid is om deze reden dan ook geboden m.a.w. ga deze financiële ruimte nu niet structureel in vullen. Maar ook om na de verkiezingen van maart 2018 een nieuwe coalitie en college niet voor de voeten te lopen!

Voorzitter, dan een aantal zaken die VOCHoorn wil benoemen. Allereerst de veiligheid. College doet een interessante quote:” Hoorn is weer veiliger geworden”.

Criminaliteitscijfers blijven dalen, zo zou blijken uit onderzoek van het CBS. De daling is deels te danken aan meer aandacht voor preventie. Waar haalt u deze wijsheid vandaan? Uit de aangiften? Uit een vertrouwelijke notitie (Dagblad Trouw, 13 januari 2017) van politie en OM aan het nieuwe kabinet: “Door capaciteitsgebrek bij opsporingsdiensten en mindere bereidheid om aangifte te doen, geven de cijfers niet de werkelijke omvang weer”. En ook: “De ontwikkeling van de criminaliteit is veel minder rooskleurig dan uit officiële cijfers blijkt”. Veel criminaliteit blijft onzichtbaar. Er zou een verschil van 3.5 miljoen delicten zitten tussen de officiële en de geschatte criminaliteitscijfers. De aangiftebereidheid nam de laatste 10 jaar met 23% af!!!! Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Dan stadstoezicht. Hoe zit het met de bezetting? Komt het aantal toezichthouders overeen met de beschikbare formatie? Er was immers eerder sprake van een tekort. Graag een reactie van de portefeuillehouder.

En wat doet Hoorn aan preventie? Wij merken er niets van!! VOCHoorn heeft deze periode veelvuldig aandacht gevraagd voor preventieprojecten. Alle suggesties in deze werden door dit college van de hand gewezen. Een onderzoek van het rioolwater naar drugresten, die een beeld geven van het gebruik en productie van verdovende middelen, van openbare verlichting van achterpaden, die uiteindelijk wel gehonoreerd werd, maar voor de deuren van de bestuurlijke hel moest worden weggesleept, anticolportage voorlichting, noodzakelijk omdat steeds meer vaker ouderen het slachtoffer worden van verkoop aan de deur. Het voorstel, om de nieuw te ontwikkelen wijken in de Bangert en Oosterpolder direct te toetsen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, werd direct van tafel geveegd. Het zou alleen maar gaan om zaken die al in het Bouwbesluit geregeld zouden zijn. Wat een gebrek aan interesse!!!

En waar zijn de noodzakelijke extra fietsenstallingen in de binnenstad (60% van de bezoekers komt immers per fiets en waarom is onze binnenstad, VOCHoorn en Hoorns Belang hebben hier voortdurend op gewezen, nog steeds zo vuil?

Hoe staat het met de renovatie van de Huesmolen? Behoudens het dempen van de gracht en het opknappen van de openbare ruimte ligt de boel daar stil! Heeft de wethouder nog regie in dit dossier en wat kan de Raad doen om dit stagnerende proces te helpen vlot trekken?

Tot slot een Motie: Groenvoorziening  tussen Bangert/Oosterpolder en het Zevenhuis

Aart Ruppert lijsttrekker VOCHOORN komende verkiezingen

Hoorn, 4 oktober 2017

Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018.

Met Aart hebben we een ervaren ‘teamplayer’ die de belangen van alle bewoners in de gehele gemeente Hoorn met passie behartigt. Dat deed hij in de vorige coalitie als wethouder en dat doet hij nu als raadslid.

Een sociaal liberaal die de lokale politiek goed kent en de afgelopen jaren een duidelijk herkenbaar geluid en gezicht aan de partij heeft gegeven.

Aart: “De zittende coalitie heeft ondervonden dat wij een constructieve koers varen. Waar nodig scherp en kritisch, als mogelijk meewerkend en zelfs steunend. In alle gevallen gepassioneerd en met de eigen standpunten in beeld. Ik vind dat niet meer dan normaal, want de onderwerpen en de belangen zijn groot en we zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers.”

“Ondanks onze constructieve houding vinden we overigens wel dat veel zaken anders kunnen en dus ook anders moeten. En daar gaan we dan ook stevig campagne voor voeren. Fair maar stevig. We gaan de mensen overtuigen van het belang van een serieuze lokale partij als VOCHOORN. Dus aan iedere bewoner van de hele gemeente wil ik zeggen: VOCHOORN is echt jouw stem in de raad.”

Persbericht

VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ’t Zevenhuis.

Het college stelt voor om de maximale bouwhoogte op het middengedeelte van het industrieterrein te verhogen naar 20 meter, de kavels eventueel te vergroten naar meer dan 1.4 ha en distributiebedrijven toe te staan, nu Distripoort vermoedelijk niet doorgaat.

VOCHOORN, aldus Raadslid Hans Weeda, is een warm voorstander van de aanpassingen van het bestemmingsplan, omdat dit goed is voor de werkgelegenheid in Hoorn en West-Friesland. Door flexibeler om te gaan met de bestaande regels trekt het bedrijven aan, die mogelijk anders afhaken.

Vanuit de gemeente Medemblik, de Dorpsraad van Zwaagdijk en andere omwonenden wordt veel bezwaar gemaakt tegen deze aanpassingen.

Maar men heeft, zo geven zij na vragen die wij gesteld hebben toe, zo wie zo tegen de aanleg van de N23 te zijn en tegen het industrieterrein.

VOCHOORN begrijpt dit wel, pleit er dan ook voor om zoveel mogelijk  met de bezwaren rekening te houden en het industrieterrein in het groen te verpakken.

Het college gaat voor advies naar de provincie en hoopt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen komen.

In de Raadscommissie van 19 september werd het Project bundeling sportaccommodaties besproken:
Aanvraag budget voor een verdiepend onderzoek. De hoogte van het budget is extern niet bekend gemaakt i.v.m. aanvragen offertes.

Namens VOCHOORN werd het woord gevoerd door Peter Peerdeman, die ook als eerste het woord kreeg. Peter Peerdeman gaf aan dat bundeling niet nieuw is en eerder al meerdere plaatsen tot tevredenheid heeft geleid. Denk aan Hollandia voetbal en atletiek, Sporters en Zwaluwen. HRTC en IJsvermaak en nu met de hardloopgroep.

Bij een bundeling komt begrijpelijk veel emotie kijken. De thuiswedstrijden ga je ergens anders spelen en dat voelt niet alleen anders maar is ook anders. Het biedt ook mogelijkheden tot verbetering. In Nibbixwoud, sportcomplex “De Dres” hebben we kunnen zien dat het daar ook succesvol is gelukt met tevreden partijen en een mooi complex als resultaat. Daar is in de aanloop ook, laten we zeggen, flink gediscussieerd. Je doet dat om er beter van te worden. Een betere omgeving en meer passend qua kwaliteit, milieu, onderhoud, mogelijkheden en financiën.

Peter Peerdeman noemde de voorzitter van Hollandia de heer Van Es, de ex-wethouder van de PvdA. Dit omdat Hollandia het eerst eens was met de blauwdruk; tijdens het inspreken bij de meningsvormende discussie was Hollandia weer tegen en nu had Van Es een brief geschreven waarin hij samen met Zwaluwen onder voorwaarden toch wilde praten. Peter Peerdeman had echter vooraf gesproken met de voorzitter van Zwaluwen en hij zei het niet eens te zijn met die brief. Kortom Peter Peerdeman stelde de bestuurlijke geloofwaardigheid van Van Es ter discussie.
Wanneer je in de commissie kaders stelt, zal je er ook een financiering voor vrij moeten maken. Sport staat bij VOCHOORN sowieso hoog in het vaandel en VOCHOORN is voor het voorstel.
Het eindresultaat is dat het onderwerp als B punt naar de raad is gegaan. De wethouder heeft na aanvullende vragen van Peter Peerdeman aangegeven dat een andere optie voor een topsportlocatie dan de Middelweg ook mogelijk is. Ook zei hij toe dat zodra het mogelijk was er ook gestart zal worden met het aanpassen van de locatie HSV Sport.

Op 26 september is het onderwerp in de raad aangenomen