VOCHOORN voorstander van aanpassingen bestemmingsplan Zevenhuis

Op 19 september werd er in de raadscommissievergadering gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein ’t Zevenhuis.

Het college stelt voor om de maximale bouwhoogte op het middengedeelte van het industrieterrein te verhogen naar 20 meter, de kavels eventueel te vergroten naar meer dan 1.4 ha en distributiebedrijven toe te staan, nu Distripoort vermoedelijk niet doorgaat.

VOCHOORN, aldus Raadslid Hans Weeda, is een warm voorstander van de aanpassingen van het bestemmingsplan, omdat dit goed is voor de werkgelegenheid in Hoorn en West-Friesland. Door flexibeler om te gaan met de bestaande regels trekt het bedrijven aan, die mogelijk anders afhaken.

Vanuit de gemeente Medemblik, de Dorpsraad van Zwaagdijk en andere omwonenden wordt veel bezwaar gemaakt tegen deze aanpassingen.

Maar men heeft, zo geven zij na vragen die wij gesteld hebben toe, zo wie zo tegen de aanleg van de N23 te zijn en tegen het industrieterrein.

VOCHOORN begrijpt dit wel, pleit er dan ook voor om zoveel mogelijk  met de bezwaren rekening te houden en het industrieterrein in het groen te verpakken.

Het college gaat voor advies naar de provincie en hoopt in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel naar de gemeenteraad te kunnen komen.

In de Raadscommissie van 19 september werd het Project bundeling sportaccommodaties besproken:
Aanvraag budget voor een verdiepend onderzoek. De hoogte van het budget is extern niet bekend gemaakt i.v.m. aanvragen offertes.

Namens VOCHOORN werd het woord gevoerd door Peter Peerdeman, die ook als eerste het woord kreeg. Peter Peerdeman gaf aan dat bundeling niet nieuw is en eerder al meerdere plaatsen tot tevredenheid heeft geleid. Denk aan Hollandia voetbal en atletiek, Sporters en Zwaluwen. HRTC en IJsvermaak en nu met de hardloopgroep.

Bij een bundeling komt begrijpelijk veel emotie kijken. De thuiswedstrijden ga je ergens anders spelen en dat voelt niet alleen anders maar is ook anders. Het biedt ook mogelijkheden tot verbetering. In Nibbixwoud, sportcomplex “De Dres” hebben we kunnen zien dat het daar ook succesvol is gelukt met tevreden partijen en een mooi complex als resultaat. Daar is in de aanloop ook, laten we zeggen, flink gediscussieerd. Je doet dat om er beter van te worden. Een betere omgeving en meer passend qua kwaliteit, milieu, onderhoud, mogelijkheden en financiën.

Peter Peerdeman noemde de voorzitter van Hollandia de heer Van Es, de ex-wethouder van de PvdA. Dit omdat Hollandia het eerst eens was met de blauwdruk; tijdens het inspreken bij de meningsvormende discussie was Hollandia weer tegen en nu had Van Es een brief geschreven waarin hij samen met Zwaluwen onder voorwaarden toch wilde praten. Peter Peerdeman had echter vooraf gesproken met de voorzitter van Zwaluwen en hij zei het niet eens te zijn met die brief. Kortom Peter Peerdeman stelde de bestuurlijke geloofwaardigheid van Van Es ter discussie.
Wanneer je in de commissie kaders stelt, zal je er ook een financiering voor vrij moeten maken. Sport staat bij VOCHOORN sowieso hoog in het vaandel en VOCHOORN is voor het voorstel.
Het eindresultaat is dat het onderwerp als B punt naar de raad is gegaan. De wethouder heeft na aanvullende vragen van Peter Peerdeman aangegeven dat een andere optie voor een topsportlocatie dan de Middelweg ook mogelijk is. Ook zei hij toe dat zodra het mogelijk was er ook gestart zal worden met het aanpassen van de locatie HSV Sport.

Op 26 september is het onderwerp in de raad aangenomen

Kerkplein in Hoorn

Deze maand stond politiek het Kerkplein centraal.

De herinrichting voor deze plek is voor iedereen, alle partijen en belanghebbenden een lang gekoesterde wens en deze is ook meermalen uitgesproken. Maar hoe kom je nu tot een voor (bijna) iedereen aanvaardbaar compromis.

Dat heeft het college geprobeerd te doen door inspraak. Er werden avonden belegd voor omwonenden, ondernemers en gebruikers, zeg maar alle inwoners van Hoorn en omstreken en allemaal mochten zij hun wensen kenbaar maken. Prima zoveel inspraak zou je zeggen, maar er werd even voorbij gegaan aan het gezegde: “zoveel mensen, zoveel wensen”.

Ja, en als er dan zoveel wensen zijn, kan je gaan shoppen in al die wensen en suggesties. Dan kan je vervolgens als college datgene er uit halen, wat overeenkomt met jouw ideeën en dit verkopen als de wil van “het volk”. Een groen plein, zonder auto’s was zo’n wens.

Parkeerplaatsen weg! Dat is “toevallig” al 3 jaar het beleid van onze GroenLinks wethouder in Hoorn. Hoorn niet autoluw, maar autovrij is waarnaar hij streeft. Maar niet alleen hij maar de hele fractie van GroenLinks in de gemeenteraad en dit geven zij ook openlijk toe.

Een proef werd aangekondigd, gestart en deze bestond uit het opofferen van een groot deel van de parkeerplaatsen op het Kerkplein. Van de 60 plaatsen bleven er 10 over.

Ondernemers in de omgeving van het Kerkplein kwamen uiteraard hiertegen in opstand. Immers zij zagen hun omzet drastisch achteruit lopen. Logisch, want je gaat niet met een zojuist aangeschafte stofzuiger naar de Westerdijk of het Jeudje lopen!!

Protesten werden door de wethouder afgedaan met: “er zijn ook anderen die het juist prachtig vinden, minder parkeerplaatsen” en het is slechts een proef die na de zomer wordt geëvalueerd. Daarbij hield de wethouder er even geen rekening mee dat er na de zomer misschien wel nog meer panden in de binnenstad leeg zouden kunnen staan, als gevolg van zijn beleid!!

Ten einde raad togen de verontruste ondernemers naar de rechter, die hen uiteindelijk verwees naar de politiek.

Bijna raadsbreed, SP en GroenLinks uitgezonderd, werd er een motie aangenomen, die het college opdroeg een belangrijk deel van de parkeerplaatsen terug te brengen en in overleg te gaan met deze belanghebbenden.

En ja hoor, er kwamen parkeerplaatsen terug, 10 van de 60 wel te verstaan en er werd overleg gepleegd. Maar met wie. Niet met de ondernemers die eerder naar de rechter waren geweest die het water aan de lippen staat, nee zij werden NIET uitgenodigd. Natuurlijk te gek voor woorden. Er werd bewust selectief uitgenodigd.

Toen een aantal politieke partijen, waaronder VOCHoorn dit hoorden, werden tijdens de laatste raadsvergadering hier vragen aan de verantwoordelijke wethouder over gesteld. Immers in onze ogen werd geen gehoor gegeven aan de motie.

De meest benadeelde ondernemers waren niet voor overleg uitgenodigd en het terugbrengen van 10 van de 60 parkeerplaatsen was in onze ogen ook niet een belangrijk deel.

De wethouder was niet bereid om te bewegen en bleef erbij dat hij in overleg was en is.

Met dit antwoord namen de oppositiepartijen, minus Hoorn Lokaal, geen genoegen en kwamen met een motie van afkeuring, die het uiteraard niet haalde omdat de gelederen van coalitiepartijen de wethouder niet lieten vallen, al waren er daar ook een aantal die bepaald niet te spreken waren over het communicatievermogen van dit college i.c. de wethouder.

“BASHARA GEEFT GEEN KRIMP”, zo luidde de kop van het Dagblad van Westfriesland, de volgende dag. De motie was wel degelijk uitgevoerd, volgens deze wethouder.

Over en uit zou je denken, maar wat schetst onze verbazing:

De volgende dag in dezelfde krant:

“BINNEN WEEK NIEUWE TEKENING KERKPLEIN”.

“Wethouder Bashara neemt als uitgangspunt dat er op het Kerkplein klaarblijkelijk meer parkeerruimte nodig is dan de 21 die er inmiddels zijn.”

Wat wij ons afvragen: wat is er in die 24 uur gebeurd met Bashara. Wat heeft hem doen bewegen? Heeft hij toch naar de oppositie in de raad geluisterd en is hij na enige relativering toch tot een andere conclusie gekomen? Heeft hij nog eens goed gepraat met zijn wethouder economische zaken?

Wij weten het niet. Ook wij moeten het allemaal weer uit de krant vernemen. Wij weten echter een ding zeker: wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en dit dossier is voor ons nog lang niet gesloten!!!!

 

De fractie van VOCHoorn maakt zich zorgen om de leegstand in de Binnenstad van Hoorn

Beleidsnotitie Detailhandel 2 van 11 april 2017 daar is die dan. 1.5 jaar na een rapport van de Rekenkamer en een motie van de raad. Een voorstel van het College voor een startnotitie lokaal detailhandelsbeleid Hoorn, die dan vervolgens over een jaar, moet leiden tot nieuw beleid. Met elkaar 2.5 jaar.

Dit getuigt niet van echt inspelen op de actualiteit , adequaat reageren en daadkracht, om het maar eens positief te zeggen. Wij weten als VOCHoorn al jaren dat het niet goed gaat met de winkels in de stad en kopen via internet gaat echt door. Wat heeft het College er tot op heden aan gedaan? Wanneer heeft u als College voor het laatst gesproken met de eigenaren van de Ven D panden of heeft u zelf al ideeën?

Lees meer