Slachtoffer speurt zelf haar belager op. Waarom reageerde de politie in Hoorn niet eerder op haar verzoek: daar woont de dader?

Vanmorgen lazen wij in het dagblad De Telegraaf een artikel over een inwoonster van onze stad, die op 16 oktober van vorig jaar op gewelddadige wijze werd aangerand en bijna gewurgd. De dader ontkwam en nam de telefoon mee van het slachtoffer.

Al na een week na de gewelddadige aanranding, zo lezen wij in het artikel, kon het slachtoffer de politie al vertellen waar de dader woonde. Via een app op haar telefoon kon zij zien waar hij zich bevond. De politie zou onvoldoende actie hebben ondernomen. Ook daarna heeft het slachtoffer nog een aantal keren de politie op de hoogte gebracht van de verblijfplaats van de vermoedelijke dader. De man werd echter niet opgepakt, wat tot groot onbegrip leidde. De vrouw berustte hier niet in, nam het werk van de recherche over, zette voor de mogelijke dader een val waarin hij uiteindelijk trapte.

Lees meer

Tijdens de raad van Hoorn stelde VOCHoorn en Hoorns Belang vragen over de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen

Al twee keer heeft VOCHoorn en Hoorns Belang aandacht gevraagd voor de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen door sommige Noord-Hollandse en West-Friese gemeenten nl. 1x tijdens de behandeling van de begroting 2016 ruim een jaar geleden en later in het voorjaar van 2016.

Consequentie van deze belastingheffing is dat ook inwoners van de gemeente Hoorn, die deze belasting niet heft, mee betalen aan het dichten van de begroting van gemeenten die deze belasting wel heffen bv dus mee betalen aan Stede Broec. Een bedrag dat zo kan oplopen tot E 30 – E 50 per jaar. Een bijzonder ongewenste situatie in de ogen van VOCHoorn. Lees meer

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn.

Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet.

De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn antwoord alle ingebrachte moties, vond dat in alle moties wel iets goeds zat, maar zegde toe dat hij in het vierde kwartaal met een voorstel naar de gemeenteraad zou komen. Expliciet ging de wethouder in op de door GroenLinks ingebrachte motie, waarin werd voorgesteld om de touringcars te weren uit de binnenstad. Daarover zei hij dat hij dit een goede suggestie vond, die wel eens onderdeel zou kunnen uit maken van zijn voorstel aan de raad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2016, halverwege het 4e kwartaal, werd op initiatief van Hoorn Lokaal en VOCHoorn, gesteund door vele fracties, een zogenaamde wilde motie ter tafel gebracht. Reden: bezorgdheid, omdat vanuit het College geen signalen kwamen, dat gewerkt werd aan een plan. Lees meer

VOCHoorn ziet de oplossing voor gezeur langs de deur

Betreft: Vragen ex. Artikel 36 RvO
Onderwerp: gratis beschikbaar stellen anti-colportage sticker.
Geacht  college,
Al sinds vele jaren kennen we landelijk en binnen de gemeente Hoorn de bekende NEE-NEE  en NEE-JA stickers. Hiermee kunnen de bewoners aangeven of zij geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen willen ontvangen (NEE/JA-sticker). Of zowel geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen (NEE/NEE-sticker). Zie voor de link: https://www.hoorn.nl/reclamesticker?highlight=nee%2c%20nee%2c%20sticker  Lees meer

Het amendement van VOCHoorn tegen verhoging van de OZB is aangenomen in de raad tijdens de begroting 2de termijn 2017

VOCHoorn dankt het college voor haar toelichting op de ingediende moties en amendementen. Soms zit het college bij de beantwoording op de lijn van VOCHoorn en soms ook niet. Dit verbaast VOCHoorn niet. Wat vaker naar VOCHoorn luisteren is goed voor Hoorn!

De veranderende samenleving en de rol van de raad:

de verhouding tussen bestuur en inwoner verandert. Steeds vaker ontstaan ideeën, oplossingen en initiatieven vanuit de samenleving. Het is zaak, ook voor onze gemeenteraad, om hiervan gebruik te maken. Door verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een gemeente die stimuleert en ondersteunt. En ook om een gemeenteraad die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en haar eigen positie hierop aansluit. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor de komende jaren, een uitdaging die VOCHoorn aangaat! Lees meer

VOCHoorn, in samenspraak met alle andere fracties, stuurde een brief aan de betrokken wethouders in Westfriesland

Met deze brief willen wij aandacht vragen voor de bestaande impasse tussen de GR WerkSaam en De Som. Onze fracties hebben begrepen er nog steeds geen dienstverleningsovereenkomst is tussen de GR en De Som. Wat ons betreft dient dit nu snel opgelost te worden. Wij vragen u en de andere betrokken wethouders in Westfriesland dringend om mee te werken aan een spoedige oplossing voor het uitblijven van een overeenkomst op ICT gebied. In Hoorn is inmiddels ruim een jaar geleden een motie aangenomen (unaniem) met als verzoek:

1.Verzoekt het College om WerkSaam opdracht te geven om voor de begrotingsbehandeling van de gemeente Hoorn de deelnemende gemeenten inzage te geven in de exacte diensten, die geleverd zijn door De Som en tegen welke kosten.

2.Verzoekt het College het Dagelijks Bestuur van WerkSaam  aan te spreken om beter “in control” te komen door de problemen op te lossen bij WerkSaam inzake De Som en met een definitieve overeenkomst te komen. Lees meer

VOCHoorn is zeer verheugd over een positiefbeeld van de begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018

Allereerst wil VOCHoorn iedereen, maar met name het ambtelijk apparaat, bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Het laat zien dat met een kleiner ambtelijk apparaat en een andere taak- en rolverdeling de kwaliteit op peil is gebleven.

Voorzitter, door de septembercirculaire ontstaat een ruimer financieel beeld, zo schrijft het college in de brief als toelichting op deze circulaire. Een begrotingsresultaat van bijna 8 ton in 2017, 2,1 mln. in 2018, 1,3 mln. in 2019 en 2,7 mln. in 2020. En, ik citeer verder  uit de brief: “bij dat gunstiger beeld is het belangrijk te realiseren dat er nog enkele zaken in het vooruitzicht zijn, die mogelijk financiële gevolgen hebben. Het gaat dan niet om nieuw beleid, maar bijvoorbeeld om de bezuinigingen die nog moeten worden behaald en waarvan we nu al weten dat het venijn in de staart zit. Het is niet uit te sluiten dat wij hierover bij u terugkomen.” Einde citaat. VOCHoorn hoort graag van het college om welke bezuinigingen dit gaat, voor welke bedragen, voor wie dit venijn gaat opleveren en wanneer u hiervoor met voorstellen komt. Lees meer