Twee door VOCHOORN ingediende moties aangenomen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 10 juli waarin gemeenteraad van Hoorn de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 heeft vastgesteld zijn de volgende door VOCHOORN ingediende moties aangenomen:

– Verzoek infraroodverwarming op te nemen In de “Verordening subsidi.ring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw”. (Motie van VOCHOORN)

– Verzoek de trajectprijs (voor 2018 en 2019) in de Kersenboogerd gelijk te trekken met de trajectprijs in de Grote Waal. (Motie van VOCHOORN, HOP, VVD, Sociaal Hoorn)

Infraroodverwarming in energiesubsidie
De voltallige raad stemde voor een motie om infraroodverwarming op te nemen in de subsidie voor energiebesparende maatregelen van de gemeente Hoorn. Wethouder Bashara kon zich goed vinden in de motie en wil zelfs kijken of de lijst met specifieke maatregelen losgelaten kan worden, zodat ook andere nieuwe technieken die bijdragen aan duurzame energieopwekking of energiebesparing opgevoerd kunnen worden. (bron: hoorn.nl)

Geld voor project Stand-by
De raad stemde unaniem in met een motie om evenveel geld uit te trekken voor het project Stand-by in de Kersenboogerd als voor de Grote Waal. Het project Stand-by is gericht op de sociale cohesie in de wijk, met als doel het doorbreken van isolement, het vergroten zelfredzaamheid en het deel gaan uitmaken van een netwerk. (bron: hoorn.nl)

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Klik hier voor de motie inzake infraroodverwarming

Raadslid Karin Hakhoff reageert op een motie van Fractie Tonnaer inzake flexwonen en dient een eigen motie in.

Reactie op motie Tonnaer:

Op het moment dat er een meerderheid van de Raad (via meerdere commissievergaderingen en een meningsvormende discussie) de wethouder groen licht geeft om het project flexwonen uit te gaan werken, is het “not done” om met een motie te komen om je collega’s op te roepen om tegen het flexwonen te gaan stemmen. Buiten dit om, is het indienen van een motie, waarvan je weet dat bijna de gehele Raad gaat tegen stemmen, gestoeld op stemmingmakerij richting de bühne. Dit vinden wij geen (nette) manier van politiek bedrijven.

Eigen motie:

Tijdens de meningsvormende discussie is er door  VOCHOORN aan de wethouder gevraagd om een klankbordgroep (met o.a. omwonenden) te lanceren. Hier heeft de wethouder positief op gereageerd en om dit iets meer te concretiseren hebben we dit in een motie gegoten met tevens de intentie om dit meteen op te pakken zodat de klankbordgroep al voor in het proces met ideeën en suggesties kan komen.

Klik hier voor de motie.

Nieuwe raadscommissieleden namens VOCHOORN

Door een slag met zijn voorzittershamer bekrachtigde burgemeester Jan Nieuwenburg dinsdagavond 19 december 2017 drie mutaties in de fractie van VOCHOORN.

Door omstandigheden kan Yvonne Bikkers niet langer raadscommissielid zijn namens VOCHOORN. De fractie en het bestuur van VOCHOORN danken haar voor haar scherpe  inzet op vooral het sociale domein.

Nieuwe raadscommissieleden van VOCHOORN zijn Ingrid Entius en Fiola Klomp.

Klik op de foto’s voor hun achtergrond en motivatie?

 

Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting

Voorzitter, allereerst wil VOCHoorn iedereen bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Opvallend dit jaar de begroting via LIAS. Het maakt het lezen, begrijpen en interpreteren van cijfers makkelijker en geeft meer inzicht in verbanden tussen onderdelen en heeft onze, toch door de wol geverfde, fractie geholpen bij de voorbereiding van deze begrotingsbehandeling. Nogmaals dank hiervoor!

Voorzitter, de behandeling van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting is een mooi moment voor reflectie. Drie en een half jaar geleden trad dit college aan. Deze laatste begroting van dit college is een mooie gelegenheid om terug te kijken, maar ook op de rol van VOCHoorn in deze drie en een half jaar. Reflecteren en af en toe in de spiegel kijken, kan immers nooit kwaad.

Dit college en deze coalitie hadden niet de politieke kleur die VOCHoorn in 2014 voor ogen stond. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat dit college een aantal zaken goed heeft opgepakt, maar ook een aantal zaken minder goed!

Wat ging goed? VOCHoorn denkt aan de verdere uitrol van WerkSaam waarvoor, in de vorige collegeperiode, de fundamenten waren gelegd. Ook het oppakken van citymarketing, de witte vloot en het oplossen van de bussenproblematiek en het verder ontwikkelen van bedrijventerrein het Zevenhuis, met onvoorwaardelijke steun van SP en wethouder Douw, verdienen een pluim. En natuurlijk de decentralisaties die zijn geïmplementeerd, hebben veel energie gekost en zijn op hoofdlijnen geslaagd. De ontwikkeling rondom de sportcomplexen gaat gestaag de goede kant op. De aanhouder wint! Ook is er verder bezuinigd, waardoor het gemeentelijk huishoudboekje op orde is: nu en voor de komende jaren. Ook voor deze bezuinigingen was de aanzet al in de vorige collegeperiode gegeven. En er zit nu eindelijk schot in het voor Hoorn zo belangrijke dossier de Poort van Hoorn. Onze fractie heeft in dit dossier een belangrijke rol gespeeld en wethouder Bashara en het college hebben gelukkig goed naar VOCHoorn geluisterd. Wij zijn blij dat de schop nu eindelijk de grond ingaat voor de verplaatsing van het busstation, de bouw van een parkeergarage met 1250 plekken met hieronder een Albert Heijn, een grote stalling voor 2000 fietsen, een traverse die bezoeker en toerist uitnodigt om als het ware over een soort rode loper onze fraaie binnenstad binnen te lopen en te bezoeken en natuurlijk de aanpak van de Turbo-rotonde. Voorzitter, dit kost wat maar dan krijg je ook wat! Goed voor Hoorn en goed voor de regio!

Minder tevreden is VOCHoorn over de keuzes die dit college heeft gemaakt op het gebied van re-integratie, communicatie of moet ik zeggen het gebrek aan communicatie met inwoners of ondernemers of de Raad. Bij de inzet van extra re-integratiegelden hollen we steeds achter de feiten aan. Het College sorteert continu voor op de besteding van re-integratiegelden; re-integratietrajecten werden verlengd, terwijl de evaluatie van deze trajecten nog moest komen.

Belangrijk punt van kritiek is ook dat de Raad vaak pas in positie werd gebracht toen er aan de uitkomst niet meer te tornen viel. Neem als voorbeeld de meerjaren- prestatieafspraken met St. Netwerk. Toen de onderhandelingen tussen de gemeente en Netwerk hadden plaats gevonden, lag daar een akkoord waar wij als Raad alleen nog maar ja en amen tegen konden zeggen. Zelfs de deadline was al gepasseerd.

En bij beleidsplannen, of het nu om Netwerk of Werksaam gaat, hoor je éérst met de Raad kaders vast te stellen en van daaruit te onderhandelen.

Ook als het ging om de Raad tijdig te informeren of überhaupt te informeren, liet het College het veelvuldig afweten. Inzake het dossier Leger des Heils had u 9 maanden de tijd om ons te informeren, maar dat vond u niet nodig. U had de keus al gemaakt en wij konden niet anders dan –ja- tegen het voorstel zeggen. Geen enkele speelruimte voor discussie.

Met de software-sof van de GGD idem dito. Het College was allang ingelicht, alleen de Raad weer niet. En ook in dit dossier stonden we met de rug tegen de muur. Kortom, een schoonheidsprijs aangaande communicatie met uw eigen Raad verdient dit college niet!

Voorzitter, politiek dus ook lokale politiek gaat om dingen realiseren: voor je inwoners, voor je bedrijven, voor je sportverenigingen, voor je instellingen en voor de regio Westfriesland. En als je het beste niet kunt krijgen, probeer je het op een na beste te bereiken. En dat is wat VOCHoorn de afgelopen 3 en een half jaar heeft gedaan. Goede voorstellen benoemd en steun gegeven, kritisch geweest op voorstellen die in de ogen van VOCHoorn wijziging behoefden en beargumenteerd tegenstander van voorstellen die voor onze fractie niet door de politieke beugel konden. Kortweg, een kritische, maar constructieve houding naar dit college en naar deze coalitie.

Financiën

De begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting laten gelukkig een positief beeld zien. VOCHoorn is hier verheugd over. De septembercirculaire is beleidsarm, omdat bij het schrijven hiervan er nog geen kabinet Rutten 3 was. Sinds vorige week wel. Onduidelijk is nog hoe het beleid van dit nieuwe kabinet op een aantal terreinen zal uitpakken voor onze gemeente in 2018 en voor het meerjarenperspectief. Voorzichtigheid is om deze reden dan ook geboden m.a.w. ga deze financiële ruimte nu niet structureel in vullen. Maar ook om na de verkiezingen van maart 2018 een nieuwe coalitie en college niet voor de voeten te lopen!

Voorzitter, dan een aantal zaken die VOCHoorn wil benoemen. Allereerst de veiligheid. College doet een interessante quote:” Hoorn is weer veiliger geworden”.

Criminaliteitscijfers blijven dalen, zo zou blijken uit onderzoek van het CBS. De daling is deels te danken aan meer aandacht voor preventie. Waar haalt u deze wijsheid vandaan? Uit de aangiften? Uit een vertrouwelijke notitie (Dagblad Trouw, 13 januari 2017) van politie en OM aan het nieuwe kabinet: “Door capaciteitsgebrek bij opsporingsdiensten en mindere bereidheid om aangifte te doen, geven de cijfers niet de werkelijke omvang weer”. En ook: “De ontwikkeling van de criminaliteit is veel minder rooskleurig dan uit officiële cijfers blijkt”. Veel criminaliteit blijft onzichtbaar. Er zou een verschil van 3.5 miljoen delicten zitten tussen de officiële en de geschatte criminaliteitscijfers. De aangiftebereidheid nam de laatste 10 jaar met 23% af!!!! Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Dan stadstoezicht. Hoe zit het met de bezetting? Komt het aantal toezichthouders overeen met de beschikbare formatie? Er was immers eerder sprake van een tekort. Graag een reactie van de portefeuillehouder.

En wat doet Hoorn aan preventie? Wij merken er niets van!! VOCHoorn heeft deze periode veelvuldig aandacht gevraagd voor preventieprojecten. Alle suggesties in deze werden door dit college van de hand gewezen. Een onderzoek van het rioolwater naar drugresten, die een beeld geven van het gebruik en productie van verdovende middelen, van openbare verlichting van achterpaden, die uiteindelijk wel gehonoreerd werd, maar voor de deuren van de bestuurlijke hel moest worden weggesleept, anticolportage voorlichting, noodzakelijk omdat steeds meer vaker ouderen het slachtoffer worden van verkoop aan de deur. Het voorstel, om de nieuw te ontwikkelen wijken in de Bangert en Oosterpolder direct te toetsen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, werd direct van tafel geveegd. Het zou alleen maar gaan om zaken die al in het Bouwbesluit geregeld zouden zijn. Wat een gebrek aan interesse!!!

En waar zijn de noodzakelijke extra fietsenstallingen in de binnenstad (60% van de bezoekers komt immers per fiets en waarom is onze binnenstad, VOCHoorn en Hoorns Belang hebben hier voortdurend op gewezen, nog steeds zo vuil?

Hoe staat het met de renovatie van de Huesmolen? Behoudens het dempen van de gracht en het opknappen van de openbare ruimte ligt de boel daar stil! Heeft de wethouder nog regie in dit dossier en wat kan de Raad doen om dit stagnerende proces te helpen vlot trekken?

Tot slot een Motie: Groenvoorziening  tussen Bangert/Oosterpolder en het Zevenhuis

Vragen aan het college over de scheiding van plasticafval

Naar aanleiding van een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) met als titel: ‘De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval’ dat op 20 september van dit jaar verscheen heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld:

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Hoorn.

Hoorn, 9 oktober 2017

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: inzameling plasticafval

Geacht college,

“Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze met afval om te gaan. Afval zien wij niet langer als een restproduct, maar als een verzameling van waardevolle grondstoffen”, zo konden wij lezen in een raadsvoorstel dat op 14 april 2015 in de Raad werd behandeld.

In juni 2014 werd door het CAW aan de HVC opdracht gegeven  een voorstel  voor het CAW gebied uit te werken  om het percentage materiaalhergebruik te verbeteren. (scheiding van afval)

Eén van de voorgestelde maatregelen, betrof de beschikbaarstelling van een “mini”container van 240 liter voor alle laagbouwwoningen(de oranje bak) voor kunststofverpakkingen.

Ondanks vele protesten van bewoners  over nog een afvalbak in de tuin en stankoverlast  kwam de afvalcontainer voor kunststof er toch, want het restafval moest met 10 kilogram per inwoner worden teruggedrongen, ten gunste van de gescheiden ingezamelde grondstoffen.

Althans in de laagbouwwijken, want ondanks toezeggingen, is in hoog stedelijk gebied en hoogbouw nog niets gerealiseerd.

Dan verschijnt op 20 september van dit jaar er een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB)  De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval.

In dit rapport wordt gesteld dat het basisproduct dat uit het ingezamelde plastic wordt verwerkt van matige kwaliteit is, beperkt bruikbaar, wat alsnog leidt tot het verbranden van  een kwart van het eerder  ingezamelde gescheiden afval.

Het ingezamelde plastic zou veel beter gesorteerd moeten worden, om een hogere milieuwinst te behalen. Eventuele scheiding bij het afvalverwerkingsbedrijf leidt tot veel beter resultaat.

Tegelijk is de vraag, zo lezen wij in het rapport, wat het recyclen aan milieuwinst oplevert.  De bijdrage van recycling van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is beperkt: hooguit 0.15% van de totale uitstoot in Nederland.

Kortom het scheiden van plastic is peperduur en levert nauwelijks iets op voor het milieu.

Wij hebben de volgende vragen:

Eerst enkel feitelijke vragen:

  1. Heeft u  als college kennisgenomen van dit rapport en bent u het met de conclusies eens? Zo niet graag een toelichting.
  2. Heeft  u eerder signalen gehad dat plasticscheiding bij de bron weinig effectief is en zo ja sinds wanneer is dit bij u bekend?
  3. Hoe wordt er in de HVC en CAW gelederen gedacht over deze problematiek? Wordt of werd hier informatie over gedeeld met alle colleges?

Dan enkele vragen over mogelijke gevolgen van de nieuwe kennis over betere plasticscheiding en de standpunten van het college hierover.

  1. In het rapport wordt gesteld dat er te veel de nadruk ligt op kwantiteit en te weinig op kwaliteit.  Wat vindt het college van deze conclusie?
  1. Scheiden van afval bij het verwerkingsbedrijf doormiddel van een scheidingsinstallatie is vele malen effectiever en daarmee beter voor het milieu, dan  door inzameling via de oranje bak. Wat vindt het college van dit gegeven?
  2. Het rapport van het CPB wekt bij onze inwoners de indruk dat zij voor de gek worden gehouden. Voortdurend wordt gehamerd op afvalscheiding bij de bron, terwijl nu blijkt dat dit nauwelijks iets oplevert. Wat gaat u met dit gegeven doen op het gebied van communicatie naar onze bewoners?
  3. Hoe wil het college de raad over dit onderwerp in positie brengen, welke keuzes zijn er en hoe wordt er regionaal en bestuurlijk over deze nieuwe ontwikkelingen gedacht?

En als laatste enkele vragen over acties van de HVC op dit punt:

wat gaat de HVC doen ook richting de deelnemende gemeenteraden?

  1. Wat wordt uw insteek in het CAW en richting HVC?  Gaat u dit rapport daar bespreken en zal dit als het aan u ligt, leiden tot nieuwe beleidsvoornemens, die de raden voorgelegd krijgen?
  1. Is er al nagedacht over een voorstel tot afschaffing van de oranje afvalbak ?
  2. Om te voorkomen dat de gemeenten weer met besluiten geconfronteerd worden, willen wij pro-actief geïnformeerd worden. Welke keuzes worden in HVC verband besproken  en welke gaan naar gemeenten komen.

Wij zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van VOCHoorn,

Hans Weeda, raadslid.

Aart Ruppert lijsttrekker VOCHOORN komende verkiezingen

Hoorn, 4 oktober 2017

Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018.

Met Aart hebben we een ervaren ‘teamplayer’ die de belangen van alle bewoners in de gehele gemeente Hoorn met passie behartigt. Dat deed hij in de vorige coalitie als wethouder en dat doet hij nu als raadslid.

Een sociaal liberaal die de lokale politiek goed kent en de afgelopen jaren een duidelijk herkenbaar geluid en gezicht aan de partij heeft gegeven.

Aart: “De zittende coalitie heeft ondervonden dat wij een constructieve koers varen. Waar nodig scherp en kritisch, als mogelijk meewerkend en zelfs steunend. In alle gevallen gepassioneerd en met de eigen standpunten in beeld. Ik vind dat niet meer dan normaal, want de onderwerpen en de belangen zijn groot en we zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers.”

“Ondanks onze constructieve houding vinden we overigens wel dat veel zaken anders kunnen en dus ook anders moeten. En daar gaan we dan ook stevig campagne voor voeren. Fair maar stevig. We gaan de mensen overtuigen van het belang van een serieuze lokale partij als VOCHOORN. Dus aan iedere bewoner van de hele gemeente wil ik zeggen: VOCHOORN is echt jouw stem in de raad.”

Persbericht

Kerkplein in Hoorn

Deze maand stond politiek het Kerkplein centraal.

De herinrichting voor deze plek is voor iedereen, alle partijen en belanghebbenden een lang gekoesterde wens en deze is ook meermalen uitgesproken. Maar hoe kom je nu tot een voor (bijna) iedereen aanvaardbaar compromis.

Dat heeft het college geprobeerd te doen door inspraak. Er werden avonden belegd voor omwonenden, ondernemers en gebruikers, zeg maar alle inwoners van Hoorn en omstreken en allemaal mochten zij hun wensen kenbaar maken. Prima zoveel inspraak zou je zeggen, maar er werd even voorbij gegaan aan het gezegde: “zoveel mensen, zoveel wensen”.

Ja, en als er dan zoveel wensen zijn, kan je gaan shoppen in al die wensen en suggesties. Dan kan je vervolgens als college datgene er uit halen, wat overeenkomt met jouw ideeën en dit verkopen als de wil van “het volk”. Een groen plein, zonder auto’s was zo’n wens.

Parkeerplaatsen weg! Dat is “toevallig” al 3 jaar het beleid van onze GroenLinks wethouder in Hoorn. Hoorn niet autoluw, maar autovrij is waarnaar hij streeft. Maar niet alleen hij maar de hele fractie van GroenLinks in de gemeenteraad en dit geven zij ook openlijk toe.

Een proef werd aangekondigd, gestart en deze bestond uit het opofferen van een groot deel van de parkeerplaatsen op het Kerkplein. Van de 60 plaatsen bleven er 10 over.

Ondernemers in de omgeving van het Kerkplein kwamen uiteraard hiertegen in opstand. Immers zij zagen hun omzet drastisch achteruit lopen. Logisch, want je gaat niet met een zojuist aangeschafte stofzuiger naar de Westerdijk of het Jeudje lopen!!

Protesten werden door de wethouder afgedaan met: “er zijn ook anderen die het juist prachtig vinden, minder parkeerplaatsen” en het is slechts een proef die na de zomer wordt geëvalueerd. Daarbij hield de wethouder er even geen rekening mee dat er na de zomer misschien wel nog meer panden in de binnenstad leeg zouden kunnen staan, als gevolg van zijn beleid!!

Ten einde raad togen de verontruste ondernemers naar de rechter, die hen uiteindelijk verwees naar de politiek.

Bijna raadsbreed, SP en GroenLinks uitgezonderd, werd er een motie aangenomen, die het college opdroeg een belangrijk deel van de parkeerplaatsen terug te brengen en in overleg te gaan met deze belanghebbenden.

En ja hoor, er kwamen parkeerplaatsen terug, 10 van de 60 wel te verstaan en er werd overleg gepleegd. Maar met wie. Niet met de ondernemers die eerder naar de rechter waren geweest die het water aan de lippen staat, nee zij werden NIET uitgenodigd. Natuurlijk te gek voor woorden. Er werd bewust selectief uitgenodigd.

Toen een aantal politieke partijen, waaronder VOCHoorn dit hoorden, werden tijdens de laatste raadsvergadering hier vragen aan de verantwoordelijke wethouder over gesteld. Immers in onze ogen werd geen gehoor gegeven aan de motie.

De meest benadeelde ondernemers waren niet voor overleg uitgenodigd en het terugbrengen van 10 van de 60 parkeerplaatsen was in onze ogen ook niet een belangrijk deel.

De wethouder was niet bereid om te bewegen en bleef erbij dat hij in overleg was en is.

Met dit antwoord namen de oppositiepartijen, minus Hoorn Lokaal, geen genoegen en kwamen met een motie van afkeuring, die het uiteraard niet haalde omdat de gelederen van coalitiepartijen de wethouder niet lieten vallen, al waren er daar ook een aantal die bepaald niet te spreken waren over het communicatievermogen van dit college i.c. de wethouder.

“BASHARA GEEFT GEEN KRIMP”, zo luidde de kop van het Dagblad van Westfriesland, de volgende dag. De motie was wel degelijk uitgevoerd, volgens deze wethouder.

Over en uit zou je denken, maar wat schetst onze verbazing:

De volgende dag in dezelfde krant:

“BINNEN WEEK NIEUWE TEKENING KERKPLEIN”.

“Wethouder Bashara neemt als uitgangspunt dat er op het Kerkplein klaarblijkelijk meer parkeerruimte nodig is dan de 21 die er inmiddels zijn.”

Wat wij ons afvragen: wat is er in die 24 uur gebeurd met Bashara. Wat heeft hem doen bewegen? Heeft hij toch naar de oppositie in de raad geluisterd en is hij na enige relativering toch tot een andere conclusie gekomen? Heeft hij nog eens goed gepraat met zijn wethouder economische zaken?

Wij weten het niet. Ook wij moeten het allemaal weer uit de krant vernemen. Wij weten echter een ding zeker: wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en dit dossier is voor ons nog lang niet gesloten!!!!