Vragen aan het college over de scheiding van plasticafval

Naar aanleiding van een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) met als titel: ‘De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval’ dat op 20 september van dit jaar verscheen heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld:

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Hoorn.

Hoorn, 9 oktober 2017

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: inzameling plasticafval

Geacht college,

“Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze met afval om te gaan. Afval zien wij niet langer als een restproduct, maar als een verzameling van waardevolle grondstoffen”, zo konden wij lezen in een raadsvoorstel dat op 14 april 2015 in de Raad werd behandeld.

In juni 2014 werd door het CAW aan de HVC opdracht gegeven  een voorstel  voor het CAW gebied uit te werken  om het percentage materiaalhergebruik te verbeteren. (scheiding van afval)

Eén van de voorgestelde maatregelen, betrof de beschikbaarstelling van een “mini”container van 240 liter voor alle laagbouwwoningen(de oranje bak) voor kunststofverpakkingen.

Ondanks vele protesten van bewoners  over nog een afvalbak in de tuin en stankoverlast  kwam de afvalcontainer voor kunststof er toch, want het restafval moest met 10 kilogram per inwoner worden teruggedrongen, ten gunste van de gescheiden ingezamelde grondstoffen.

Althans in de laagbouwwijken, want ondanks toezeggingen, is in hoog stedelijk gebied en hoogbouw nog niets gerealiseerd.

Dan verschijnt op 20 september van dit jaar er een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB)  De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval.

In dit rapport wordt gesteld dat het basisproduct dat uit het ingezamelde plastic wordt verwerkt van matige kwaliteit is, beperkt bruikbaar, wat alsnog leidt tot het verbranden van  een kwart van het eerder  ingezamelde gescheiden afval.

Het ingezamelde plastic zou veel beter gesorteerd moeten worden, om een hogere milieuwinst te behalen. Eventuele scheiding bij het afvalverwerkingsbedrijf leidt tot veel beter resultaat.

Tegelijk is de vraag, zo lezen wij in het rapport, wat het recyclen aan milieuwinst oplevert.  De bijdrage van recycling van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is beperkt: hooguit 0.15% van de totale uitstoot in Nederland.

Kortom het scheiden van plastic is peperduur en levert nauwelijks iets op voor het milieu.

Wij hebben de volgende vragen:

Eerst enkel feitelijke vragen:

  1. Heeft u  als college kennisgenomen van dit rapport en bent u het met de conclusies eens? Zo niet graag een toelichting.
  2. Heeft  u eerder signalen gehad dat plasticscheiding bij de bron weinig effectief is en zo ja sinds wanneer is dit bij u bekend?
  3. Hoe wordt er in de HVC en CAW gelederen gedacht over deze problematiek? Wordt of werd hier informatie over gedeeld met alle colleges?

Dan enkele vragen over mogelijke gevolgen van de nieuwe kennis over betere plasticscheiding en de standpunten van het college hierover.

  1. In het rapport wordt gesteld dat er te veel de nadruk ligt op kwantiteit en te weinig op kwaliteit.  Wat vindt het college van deze conclusie?
  1. Scheiden van afval bij het verwerkingsbedrijf doormiddel van een scheidingsinstallatie is vele malen effectiever en daarmee beter voor het milieu, dan  door inzameling via de oranje bak. Wat vindt het college van dit gegeven?
  2. Het rapport van het CPB wekt bij onze inwoners de indruk dat zij voor de gek worden gehouden. Voortdurend wordt gehamerd op afvalscheiding bij de bron, terwijl nu blijkt dat dit nauwelijks iets oplevert. Wat gaat u met dit gegeven doen op het gebied van communicatie naar onze bewoners?
  3. Hoe wil het college de raad over dit onderwerp in positie brengen, welke keuzes zijn er en hoe wordt er regionaal en bestuurlijk over deze nieuwe ontwikkelingen gedacht?

En als laatste enkele vragen over acties van de HVC op dit punt:

wat gaat de HVC doen ook richting de deelnemende gemeenteraden?

  1. Wat wordt uw insteek in het CAW en richting HVC?  Gaat u dit rapport daar bespreken en zal dit als het aan u ligt, leiden tot nieuwe beleidsvoornemens, die de raden voorgelegd krijgen?
  1. Is er al nagedacht over een voorstel tot afschaffing van de oranje afvalbak ?
  2. Om te voorkomen dat de gemeenten weer met besluiten geconfronteerd worden, willen wij pro-actief geïnformeerd worden. Welke keuzes worden in HVC verband besproken  en welke gaan naar gemeenten komen.

Wij zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van VOCHoorn,

Hans Weeda, raadslid.

Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018.

Hoorn, 4 oktober 2017

Aart Ruppert is gekozen als lijsttrekker van VOCHOORN voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoorn op 21 maart 2018.

Met Aart hebben we een ervaren ‘teamplayer’ die de belangen van alle bewoners in de gehele gemeente Hoorn met passie behartigt. Dat deed hij in de vorige coalitie als wethouder en dat doet hij nu als raadslid.

Een sociaal liberaal die de lokale politiek goed kent en de afgelopen jaren een duidelijk herkenbaar geluid en gezicht aan de partij heeft gegeven.

Aart: “De zittende coalitie heeft ondervonden dat wij een constructieve koers varen. Waar nodig scherp en kritisch, als mogelijk meewerkend en zelfs steunend. In alle gevallen gepassioneerd en met de eigen standpunten in beeld. Ik vind dat niet meer dan normaal, want de onderwerpen en de belangen zijn groot en we zijn per slot van rekening volksvertegenwoordigers.”

“Ondanks onze constructieve houding vinden we overigens wel dat veel zaken anders kunnen en dus ook anders moeten. En daar gaan we dan ook stevig campagne voor voeren. Fair maar stevig. We gaan de mensen overtuigen van het belang van een serieuze lokale partij als VOCHOORN. Dus aan iedere bewoner van de hele gemeente wil ik zeggen: VOCHOORN is echt jouw stem in de raad.”

Persbericht

Kerkplein in Hoorn

Deze maand stond politiek het Kerkplein centraal.

De herinrichting voor deze plek is voor iedereen, alle partijen en belanghebbenden een lang gekoesterde wens en deze is ook meermalen uitgesproken. Maar hoe kom je nu tot een voor (bijna) iedereen aanvaardbaar compromis.

Dat heeft het college geprobeerd te doen door inspraak. Er werden avonden belegd voor omwonenden, ondernemers en gebruikers, zeg maar alle inwoners van Hoorn en omstreken en allemaal mochten zij hun wensen kenbaar maken. Prima zoveel inspraak zou je zeggen, maar er werd even voorbij gegaan aan het gezegde: “zoveel mensen, zoveel wensen”.

Ja, en als er dan zoveel wensen zijn, kan je gaan shoppen in al die wensen en suggesties. Dan kan je vervolgens als college datgene er uit halen, wat overeenkomt met jouw ideeën en dit verkopen als de wil van “het volk”. Een groen plein, zonder auto’s was zo’n wens.

Parkeerplaatsen weg! Dat is “toevallig” al 3 jaar het beleid van onze GroenLinks wethouder in Hoorn. Hoorn niet autoluw, maar autovrij is waarnaar hij streeft. Maar niet alleen hij maar de hele fractie van GroenLinks in de gemeenteraad en dit geven zij ook openlijk toe.

Een proef werd aangekondigd, gestart en deze bestond uit het opofferen van een groot deel van de parkeerplaatsen op het Kerkplein. Van de 60 plaatsen bleven er 10 over.

Ondernemers in de omgeving van het Kerkplein kwamen uiteraard hiertegen in opstand. Immers zij zagen hun omzet drastisch achteruit lopen. Logisch, want je gaat niet met een zojuist aangeschafte stofzuiger naar de Westerdijk of het Jeudje lopen!!

Protesten werden door de wethouder afgedaan met: “er zijn ook anderen die het juist prachtig vinden, minder parkeerplaatsen” en het is slechts een proef die na de zomer wordt geëvalueerd. Daarbij hield de wethouder er even geen rekening mee dat er na de zomer misschien wel nog meer panden in de binnenstad leeg zouden kunnen staan, als gevolg van zijn beleid!!

Ten einde raad togen de verontruste ondernemers naar de rechter, die hen uiteindelijk verwees naar de politiek.

Bijna raadsbreed, SP en GroenLinks uitgezonderd, werd er een motie aangenomen, die het college opdroeg een belangrijk deel van de parkeerplaatsen terug te brengen en in overleg te gaan met deze belanghebbenden.

En ja hoor, er kwamen parkeerplaatsen terug, 10 van de 60 wel te verstaan en er werd overleg gepleegd. Maar met wie. Niet met de ondernemers die eerder naar de rechter waren geweest die het water aan de lippen staat, nee zij werden NIET uitgenodigd. Natuurlijk te gek voor woorden. Er werd bewust selectief uitgenodigd.

Toen een aantal politieke partijen, waaronder VOCHoorn dit hoorden, werden tijdens de laatste raadsvergadering hier vragen aan de verantwoordelijke wethouder over gesteld. Immers in onze ogen werd geen gehoor gegeven aan de motie.

De meest benadeelde ondernemers waren niet voor overleg uitgenodigd en het terugbrengen van 10 van de 60 parkeerplaatsen was in onze ogen ook niet een belangrijk deel.

De wethouder was niet bereid om te bewegen en bleef erbij dat hij in overleg was en is.

Met dit antwoord namen de oppositiepartijen, minus Hoorn Lokaal, geen genoegen en kwamen met een motie van afkeuring, die het uiteraard niet haalde omdat de gelederen van coalitiepartijen de wethouder niet lieten vallen, al waren er daar ook een aantal die bepaald niet te spreken waren over het communicatievermogen van dit college i.c. de wethouder.

“BASHARA GEEFT GEEN KRIMP”, zo luidde de kop van het Dagblad van Westfriesland, de volgende dag. De motie was wel degelijk uitgevoerd, volgens deze wethouder.

Over en uit zou je denken, maar wat schetst onze verbazing:

De volgende dag in dezelfde krant:

“BINNEN WEEK NIEUWE TEKENING KERKPLEIN”.

“Wethouder Bashara neemt als uitgangspunt dat er op het Kerkplein klaarblijkelijk meer parkeerruimte nodig is dan de 21 die er inmiddels zijn.”

Wat wij ons afvragen: wat is er in die 24 uur gebeurd met Bashara. Wat heeft hem doen bewegen? Heeft hij toch naar de oppositie in de raad geluisterd en is hij na enige relativering toch tot een andere conclusie gekomen? Heeft hij nog eens goed gepraat met zijn wethouder economische zaken?

Wij weten het niet. Ook wij moeten het allemaal weer uit de krant vernemen. Wij weten echter een ding zeker: wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en dit dossier is voor ons nog lang niet gesloten!!!!

 

De GGD Hollands Noorden heeft financiële tegenvaller

De GGD Hollands Noorden heeft een tegenvaller van € 487.000 omdat de implementatie van een softwareprogramma is mislukt. Hiermee komt de algemene reserve van de GGD uit op amper € 27.000. Dit brengt voor de aangesloten gemeenten  een risico met zich mee. Het betekent dat als er (meer) financiële tegenvallers komen, de gemeenten dit moeten bijleggen.

Lees meer

Volgens Sjaak Grosthuizen is pitchwerk in de lift. Voor VOCHoorn zeker!

Het politieke handwerk is moeilijk. Geloof me, dat is niet ieder op bevredigende wijze gegeven. Ik zeg niet, dat ik dat kan weten, maar ik zit er dikwijls met mijn neus bovenop en wanneer je je vaak genoeg afvraagt wat de bedoeling is van de activiteiten die je waarneemt, dan kan de beantwoording van die vragen je langzamerhand leiden tot dieper inzicht. Nou, noem dan eens een moeilijkheid voor politici, hoor ik je denken. Vandaag wil ik de aandacht richten op de pitch.

De pitch heet voluit elevator pitch en is de Amerikaanse benaming van een verkooppraatje van één minuut. De liften in Amerika reiken doorgaans tot grotere hoogten dan in Nederland en het is de kunst om in de ene minuut, dat de verheffende gang in de lift duurt, je volledige verkooppraatje te houden tegen een mede-liftgenoot. Het is iets dat je niet één-twee-drie onder de knie hebt en de Hoornse politici bewijzen dat nog elke week.
Lees meer

Over de nota Dierenwelzijn voor 2017 tot 2021 had VOCHoorn nog wel een aantal vragen.

VOCHoorn kan op hoofdlijnen akkoord gaan met deze nota.

Een nota over een al jaren onderbelicht onderwerp. Een nota over 6 lijnen waarbij goed wordt samengewerkt met organisaties waarvan verwacht mag worden dat ze kennis van zaken hebben. Toch heeft VOCHoorn nog wel enkele vragen aan de wethouders en punten van discussie met de collega commissieleden.

Lees meer

Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat:

1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente;

2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen;

3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan kwetsbare groepen zoals ouderen.

Preventie is bij zowel de aanpak van criminaliteit als het verstevigen van het veiligheidsgevoel een onmisbare schakel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er is een duidelijk verschil is tussen subjectieve (het gevoel) en objectieve (de cijfers) veiligheid. Landelijk wordt slechts ongeveer 20% van de misdrijven bij de politie gemeld. Het onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij ouderen is vele malen groter en onze bewoners zijn daarop geen uitzondering.

Lees meer