pastedGraphic.png

Fractie VOCHoorn
A. Ruppert

www.hoorn.nl

Contactpersoon

Jasper Eschweiler Zaaknummer: 1659788

Hoorn, 1 4 MAART 2019

Onderwerp: beantwoording art. 36 vragen over Smart city

Geachte heer Ruppert,

U heeft vragen gesteld over Smart city In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1 Bent u het met VOCHoom eens dat er meer gedaan kan worden om van Hoorn een ‘smart city’ te maken. Dat voor een slimme stad nog flink wat slagen te maken zijn en dat technologie aan de voorkant hierbij noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, we zijn het met u eens dat we meer gebruik kunnen maken van slimme technologieën in bijvoorbeeld de openbare ruimte. Dit kan kansen bieden om vraagstukken met maatschappelijke impact op te lossen, feiten van meningen te onderscheiden en op een slimmere manier beleid te maken.

Vraag 2 Bent u het met VOCHoorn eens dat e.e.a. uitstekend kan plaats vinden binnen het project Innovatieve Stad? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het programma innovatieve stad is een regieprogramma. Dit programma heeft onder meer als doel kansen op het gebied van data en technologie te verkennen en innovatie aan te jagen. Het eigenaarschap en besluitvorming met betrekking tot de toepassing van slimme toepassingen ligt bij de inhoudelijke opgave (zoals parkeren, verkeer, economie of duurzaamheid) waarbinnen de toepassing wordt gebruikt. Wij kunnen het onderwerp smart city hier echter een prominentere en meer herkenbare plek in geven, zodat er meer regie op komt. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe ICT visie/-beleid voor de gemeente hoorn. Deze wordt in mei ter besluitvorming aan de gemeenteraad  aangeboden. Een  belangrijk  uitgangspunt  hierin  is  dat  we waarde  voor  de  stad  willen creëren door te innoveren, digitaliseren en datagedreven te werken.

Vraag3 Het project Innovatie Stad kent een jaarlijks budget van €100.000,-. Het is bedoeld voor innovaties en aanvullend op bestaande posten/onderwerpen. Bent u het met VOCHoorn eens dat wanneer toch extra budget nodig is, dit vanuit ‘Puur Hoorn’ is te financieren en zo nee, waarom niet?

Antwoord

Als we voor dataprojecten en slimme technologieën budget nodig hebben zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande middelen. Welke budgetten dat zijn hangt af van het onderwerp. Het budget van het programma innovatieve stad wordt gebruikt om waar nodig ontwikkelingen een zetje in de goede richting te geven. Budgetten van Puur Hoorn kunnen worden gebruikt als de innovatie een relatie met duurzaamheid heeft.

Vraag4 Bent u het met VOCHoom eens dat e.e.a. tijd vraagt en dat niet heel Hoorn in korte tijd ‘smart’ gemaakt kan worden, maar dat gestart kan worden in bijvoorbeeld de projecten Holenkwartier, Poort van Hoorn en nieuwe fases Bangert & Oosterpolder? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het vraagt inderdaad tijd om ‘smart’ toepassingen te realiseren. Om de toegevoegde waarde van slimme toepassingen optimaal te kunnen benutten gaat het niet alleen om de aanschaf van de technologie zelf, maar zijn ook vaardigheden om data te kunnen combineren en interpreteren onmisbaar. Ook het ontwikkelen van deze vaardigheden kost tijd. Daarnaast is het geen doel op zich om ‘smart city’ te worden. We willen vooral kijken waar technologie ons verder kan helpen bij het oppakken van maatschappelijke opgaven. Dit is belangrijker dan de plek waar de slimme toepassingen worden ingezet. Maar wij zijn het met u eens dat bij nieuwe gebiedsontwikkelingen natuurlijk ook de mogelijkheid van toepassing van nieuwe technologie meegenomen moet worden. (hierbij kan bijvoorbeeld worden  gedacht aan een dynamisch parkeerverwijssysteem) . Wij willen hier vanuit het programma innovatieve stad actiever regie op voeren.

Vraag 5 Om op termijn optimaal te kunnen inzetten op technologische ontwikkelingen is het kunnen aansluiten op een glasvezel netwerk belangrijk. Bent u het met VOCHoorn eens dat in die gebieden waar in Hoorn gestart wordt met een ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals bij de Poort van Hoorn en Holenkwartier dan ook glasvezel standaard aangelegd dient te worden binnen de intra? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

We zijn het met u eens dat we bij ontwikkelingen in de openbare ruimte het gebruik van een glasvezel netwerk moeten stimuleren. De aanleg zelf is echter geen taak van de gemeente. Binnen stedelijke gebieden zoals de gemeente Hoorn wordt deze taak opgepakt door netbeheerders, omdat zij hier ook commercieel baat bij hebben. We zien bijvoorbeeld dat het bedrijf Art of Automation in de afgelopen maanden zeer actief is om grootschalig glasvezel aan te leggen in onze regio. Het is binnen de gemeente echter nog geen beleid om bij nieuwe ontwikkelingen netbeheerders actief uit te nodigen om onze plannen te bespreken, zodat zij onze plannen kennen en in de gelegenheid zijn op tijd in te stappen. Wij zullen nagaan hoe wij dit beleidsmatig kunnen borgen.

Vraag 6 Bent u het VOCHoom eens dat Hoorn als ‘smartcity’ een voorbeeld functie heeft in de regio en bent u bereid dit uit te dragen binnen het Pact van West-Friesland teneinde bij te dragen aan de top 10 ambitie voor deze regio. Zo nee, waarom niet?

Antwoord

We werken in de regio intensief samen, ook rond het onderwerp data en technologie. Als grootste en meest stedelijke gemeente in Westfriesland heeft Hoorn de mogelijkheden om een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om innovatie en slimme technologie. We zullen ook altijd kennis uitwisselen en, waar het mogelijk is, samenwerken met andere gemeenten in de regio rond dit onderwerp. Dat  is eigenlijk al onderdeel van onze regionale samenwerking.

Vraag 7 Bent u het met VOCHoorn eens dat u bij de uitvoering van ‘smart city’ nadrukkelijk de lokale ondernemers moet laten participeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, het is belangrijk om aan te sluiten bij vraagstukken die leven in de stad, bij  inwoners  en ondernemers. De uitvoering van smart city toepassingen kan echter niet in alle gevallen bij ondernemers liggen, gezien het gebruik van de openbare ruimte. Bovendien zijn niet alle smart city toepassingen relevant voor lokale ondernemers. Waar dit wel het geval is, worden de lokale ondernemers actief betrokken. Dit zal onderdeel worden van ons voornemen het onderwerp smart city een prominentere en meer herkenbare plek te geven in het programma innovatieve stad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn