Vragen aan het college inzake ‘Parkeerbalans’

Schriftelijke vragen art.36 aan college van B&W:

Aan: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn
Van: VOCHoorn

Betreft: vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: parkeerbalans

Hoorn, 4 december 2017

Geachte College,

In 2017 is in diverse raadsstukken, naast begrippen zoals parkeercapaciteit, parkeervraag, parkeerbehoefte, reële bezettingsgraad van parkeerplaatsen, bezoekersparkeren en bewonersparkeren, het begrip ‘parkeerbalans’ gebruikt.

Ik verwijs hierbij ondermeer naar:

A. de commissievergadering d.d. 21 maart 2017 i.c. Concept visie stationsgebied 2.4 Parkeergarage waar letterlijk op pagina 7 staat: “Om deze capaciteit te kunnen berekenen, is een parkeerbalans gemaakt voor de gehele binnenstad inclusief het gebied van de Poort van Hoorn”

B. de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11 juli 2017 waar op pagina 4 en 5 van het Raadsvoorstel Parkeerbeleid, instellen ‘nulvergunningenbeleid’ voor nieuwbouwplannen binnenstad staat:
“Wij hanteren voor het parkeerbeleid het principe van een ‘kapstok’. De verschillende deelaspecten worden op een logisch moment als ‘jas’ aan de kapstok uitgewerkt, waarbij telkens de onderlinge samenhang wordt bewaakt. Zo vult de kapstok zich steeds verder en daarmee het integrale parkeerbeleid. De parkeerbalans, aan de orde geweest bij de Poort van Hoorn, was de eerste ‘jas’ “.

De parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen. In de discussies rondom het parkeren gaat dit met name om de parkeerbalans t.a.v. de binnenstad en het plangebied voor de Poort van Hoorn.

VOCHoorn wil graag inzicht hebben in deze parkeerbalans. Navraag bij de betreffende afdeling, via de griffie, levert het volgende antwoord op:
“Een echte totaal parkeerbalans voor de gemeente Hoorn is er niet. Dat is ook één van de punten/ constateringen wat in het raadsvoorstel van 30 januari as naar voren komt. In de achterliggende periode heb ik opgemerkt dat een capaciteitsberekening voor de toekomstige parkeergarage min of meer als een parkeerbalans gezien wordt. Dat is echt wat anders. Een parkeerbalans is een overzicht van alle parkeerplaatsen (fiscaal/ vergunninghouders) met daarbij de bijbehorende stuurelementen etc.”

Dit brengt VOCHoorn tot de volgende vragen:
1. Is er een parkeerbalans, in de zin zoals hierboven omschreven (“de parkeerbalans is een instrument om de balans tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor een gebied in kaart te brengen”), opgesteld voor de binnenstad en het plangebied Poort van Hoorn?

Zo ja, dan verzoeken wij om toezending hiervan.

Zo nee, waarom wordt deze term parkeerbalans dan in diverse raadsstukken gebruikt?

 

In afwachting van een spoedige beantwoording,

Namens de fractie van VOCHoorn

Aart Ruppert, raadslid