Antwoord van VOCHOORN op begroting 2018

Begroting 2018 en meerjarenbegroting

Voorzitter, allereerst wil VOCHoorn iedereen bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Opvallend dit jaar de begroting via LIAS. Het maakt het lezen, begrijpen en interpreteren van cijfers makkelijker en geeft meer inzicht in verbanden tussen onderdelen en heeft onze, toch door de wol geverfde, fractie geholpen bij de voorbereiding van deze begrotingsbehandeling. Nogmaals dank hiervoor!

Voorzitter, de behandeling van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting is een mooi moment voor reflectie. Drie en een half jaar geleden trad dit college aan. Deze laatste begroting van dit college is een mooie gelegenheid om terug te kijken, maar ook op de rol van VOCHoorn in deze drie en een half jaar. Reflecteren en af en toe in de spiegel kijken, kan immers nooit kwaad.

Dit college en deze coalitie hadden niet de politieke kleur die VOCHoorn in 2014 voor ogen stond. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat dit college een aantal zaken goed heeft opgepakt, maar ook een aantal zaken minder goed!

Wat ging goed? VOCHoorn denkt aan de verdere uitrol van WerkSaam waarvoor, in de vorige collegeperiode, de fundamenten waren gelegd. Ook het oppakken van citymarketing, de witte vloot en het oplossen van de bussenproblematiek en het verder ontwikkelen van bedrijventerrein het Zevenhuis, met onvoorwaardelijke steun van SP en wethouder Douw, verdienen een pluim. En natuurlijk de decentralisaties die zijn geïmplementeerd, hebben veel energie gekost en zijn op hoofdlijnen geslaagd. De ontwikkeling rondom de sportcomplexen gaat gestaag de goede kant op. De aanhouder wint! Ook is er verder bezuinigd, waardoor het gemeentelijk huishoudboekje op orde is: nu en voor de komende jaren. Ook voor deze bezuinigingen was de aanzet al in de vorige collegeperiode gegeven. En er zit nu eindelijk schot in het voor Hoorn zo belangrijke dossier de Poort van Hoorn. Onze fractie heeft in dit dossier een belangrijke rol gespeeld en wethouder Bashara en het college hebben gelukkig goed naar VOCHoorn geluisterd. Wij zijn blij dat de schop nu eindelijk de grond ingaat voor de verplaatsing van het busstation, de bouw van een parkeergarage met 1250 plekken met hieronder een Albert Heijn, een grote stalling voor 2000 fietsen, een traverse die bezoeker en toerist uitnodigt om als het ware over een soort rode loper onze fraaie binnenstad binnen te lopen en te bezoeken en natuurlijk de aanpak van de Turbo-rotonde. Voorzitter, dit kost wat maar dan krijg je ook wat! Goed voor Hoorn en goed voor de regio!

Minder tevreden is VOCHoorn over de keuzes die dit college heeft gemaakt op het gebied van re-integratie, communicatie of moet ik zeggen het gebrek aan communicatie met inwoners of ondernemers of de Raad. Bij de inzet van extra re-integratiegelden hollen we steeds achter de feiten aan. Het College sorteert continu voor op de besteding van re-integratiegelden; re-integratietrajecten werden verlengd, terwijl de evaluatie van deze trajecten nog moest komen.

Belangrijk punt van kritiek is ook dat de Raad vaak pas in positie werd gebracht toen er aan de uitkomst niet meer te tornen viel. Neem als voorbeeld de meerjaren- prestatieafspraken met St. Netwerk. Toen de onderhandelingen tussen de gemeente en Netwerk hadden plaats gevonden, lag daar een akkoord waar wij als Raad alleen nog maar ja en amen tegen konden zeggen. Zelfs de deadline was al gepasseerd.

En bij beleidsplannen, of het nu om Netwerk of Werksaam gaat, hoor je éérst met de Raad kaders vast te stellen en van daaruit te onderhandelen.

Ook als het ging om de Raad tijdig te informeren of überhaupt te informeren, liet het College het veelvuldig afweten. Inzake het dossier Leger des Heils had u 9 maanden de tijd om ons te informeren, maar dat vond u niet nodig. U had de keus al gemaakt en wij konden niet anders dan –ja- tegen het voorstel zeggen. Geen enkele speelruimte voor discussie.

Met de software-sof van de GGD idem dito. Het College was allang ingelicht, alleen de Raad weer niet. En ook in dit dossier stonden we met de rug tegen de muur. Kortom, een schoonheidsprijs aangaande communicatie met uw eigen Raad verdient dit college niet!

Voorzitter, politiek dus ook lokale politiek gaat om dingen realiseren: voor je inwoners, voor je bedrijven, voor je sportverenigingen, voor je instellingen en voor de regio Westfriesland. En als je het beste niet kunt krijgen, probeer je het op een na beste te bereiken. En dat is wat VOCHoorn de afgelopen 3 en een half jaar heeft gedaan. Goede voorstellen benoemd en steun gegeven, kritisch geweest op voorstellen die in de ogen van VOCHoorn wijziging behoefden en beargumenteerd tegenstander van voorstellen die voor onze fractie niet door de politieke beugel konden. Kortweg, een kritische, maar constructieve houding naar dit college en naar deze coalitie.

Financiën

De begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting laten gelukkig een positief beeld zien. VOCHoorn is hier verheugd over. De septembercirculaire is beleidsarm, omdat bij het schrijven hiervan er nog geen kabinet Rutten 3 was. Sinds vorige week wel. Onduidelijk is nog hoe het beleid van dit nieuwe kabinet op een aantal terreinen zal uitpakken voor onze gemeente in 2018 en voor het meerjarenperspectief. Voorzichtigheid is om deze reden dan ook geboden m.a.w. ga deze financiële ruimte nu niet structureel in vullen. Maar ook om na de verkiezingen van maart 2018 een nieuwe coalitie en college niet voor de voeten te lopen!

Voorzitter, dan een aantal zaken die VOCHoorn wil benoemen. Allereerst de veiligheid. College doet een interessante quote:” Hoorn is weer veiliger geworden”.

Criminaliteitscijfers blijven dalen, zo zou blijken uit onderzoek van het CBS. De daling is deels te danken aan meer aandacht voor preventie. Waar haalt u deze wijsheid vandaan? Uit de aangiften? Uit een vertrouwelijke notitie (Dagblad Trouw, 13 januari 2017) van politie en OM aan het nieuwe kabinet: “Door capaciteitsgebrek bij opsporingsdiensten en mindere bereidheid om aangifte te doen, geven de cijfers niet de werkelijke omvang weer”. En ook: “De ontwikkeling van de criminaliteit is veel minder rooskleurig dan uit officiële cijfers blijkt”. Veel criminaliteit blijft onzichtbaar. Er zou een verschil van 3.5 miljoen delicten zitten tussen de officiële en de geschatte criminaliteitscijfers. De aangiftebereidheid nam de laatste 10 jaar met 23% af!!!! Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Dan stadstoezicht. Hoe zit het met de bezetting? Komt het aantal toezichthouders overeen met de beschikbare formatie? Er was immers eerder sprake van een tekort. Graag een reactie van de portefeuillehouder.

En wat doet Hoorn aan preventie? Wij merken er niets van!! VOCHoorn heeft deze periode veelvuldig aandacht gevraagd voor preventieprojecten. Alle suggesties in deze werden door dit college van de hand gewezen. Een onderzoek van het rioolwater naar drugresten, die een beeld geven van het gebruik en productie van verdovende middelen, van openbare verlichting van achterpaden, die uiteindelijk wel gehonoreerd werd, maar voor de deuren van de bestuurlijke hel moest worden weggesleept, anticolportage voorlichting, noodzakelijk omdat steeds meer vaker ouderen het slachtoffer worden van verkoop aan de deur. Het voorstel, om de nieuw te ontwikkelen wijken in de Bangert en Oosterpolder direct te toetsen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, werd direct van tafel geveegd. Het zou alleen maar gaan om zaken die al in het Bouwbesluit geregeld zouden zijn. Wat een gebrek aan interesse!!!

En waar zijn de noodzakelijke extra fietsenstallingen in de binnenstad (60% van de bezoekers komt immers per fiets en waarom is onze binnenstad, VOCHoorn en Hoorns Belang hebben hier voortdurend op gewezen, nog steeds zo vuil?

Hoe staat het met de renovatie van de Huesmolen? Behoudens het dempen van de gracht en het opknappen van de openbare ruimte ligt de boel daar stil! Heeft de wethouder nog regie in dit dossier en wat kan de Raad doen om dit stagnerende proces te helpen vlot trekken?

Tot slot een Motie: Groenvoorziening  tussen Bangert/Oosterpolder en het Zevenhuis