Vragen aan het college over de scheiding van plasticafval

Naar aanleiding van een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB) met als titel: ‘De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval’ dat op 20 september van dit jaar verscheen heeft VOCHOORN uit monde van raadslid Hans Weeda de volgende vragen gesteld:

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Hoorn.

Hoorn, 9 oktober 2017

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO

Onderwerp: inzameling plasticafval

Geacht college,

“Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze met afval om te gaan. Afval zien wij niet langer als een restproduct, maar als een verzameling van waardevolle grondstoffen”, zo konden wij lezen in een raadsvoorstel dat op 14 april 2015 in de Raad werd behandeld.

In juni 2014 werd door het CAW aan de HVC opdracht gegeven  een voorstel  voor het CAW gebied uit te werken  om het percentage materiaalhergebruik te verbeteren. (scheiding van afval)

Eén van de voorgestelde maatregelen, betrof de beschikbaarstelling van een “mini”container van 240 liter voor alle laagbouwwoningen(de oranje bak) voor kunststofverpakkingen.

Ondanks vele protesten van bewoners  over nog een afvalbak in de tuin en stankoverlast  kwam de afvalcontainer voor kunststof er toch, want het restafval moest met 10 kilogram per inwoner worden teruggedrongen, ten gunste van de gescheiden ingezamelde grondstoffen.

Althans in de laagbouwwijken, want ondanks toezeggingen, is in hoog stedelijk gebied en hoogbouw nog niets gerealiseerd.

Dan verschijnt op 20 september van dit jaar er een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB)  De circulaire economie van kunststof; van grondstoffen tot afval.

In dit rapport wordt gesteld dat het basisproduct dat uit het ingezamelde plastic wordt verwerkt van matige kwaliteit is, beperkt bruikbaar, wat alsnog leidt tot het verbranden van  een kwart van het eerder  ingezamelde gescheiden afval.

Het ingezamelde plastic zou veel beter gesorteerd moeten worden, om een hogere milieuwinst te behalen. Eventuele scheiding bij het afvalverwerkingsbedrijf leidt tot veel beter resultaat.

Tegelijk is de vraag, zo lezen wij in het rapport, wat het recyclen aan milieuwinst oplevert.  De bijdrage van recycling van plastic aan de reductie van de CO2-uitstoot is beperkt: hooguit 0.15% van de totale uitstoot in Nederland.

Kortom het scheiden van plastic is peperduur en levert nauwelijks iets op voor het milieu.

Wij hebben de volgende vragen:

Eerst enkel feitelijke vragen:

  1. Heeft u  als college kennisgenomen van dit rapport en bent u het met de conclusies eens? Zo niet graag een toelichting.
  2. Heeft  u eerder signalen gehad dat plasticscheiding bij de bron weinig effectief is en zo ja sinds wanneer is dit bij u bekend?
  3. Hoe wordt er in de HVC en CAW gelederen gedacht over deze problematiek? Wordt of werd hier informatie over gedeeld met alle colleges?

Dan enkele vragen over mogelijke gevolgen van de nieuwe kennis over betere plasticscheiding en de standpunten van het college hierover.

  1. In het rapport wordt gesteld dat er te veel de nadruk ligt op kwantiteit en te weinig op kwaliteit.  Wat vindt het college van deze conclusie?
  1. Scheiden van afval bij het verwerkingsbedrijf doormiddel van een scheidingsinstallatie is vele malen effectiever en daarmee beter voor het milieu, dan  door inzameling via de oranje bak. Wat vindt het college van dit gegeven?
  2. Het rapport van het CPB wekt bij onze inwoners de indruk dat zij voor de gek worden gehouden. Voortdurend wordt gehamerd op afvalscheiding bij de bron, terwijl nu blijkt dat dit nauwelijks iets oplevert. Wat gaat u met dit gegeven doen op het gebied van communicatie naar onze bewoners?
  3. Hoe wil het college de raad over dit onderwerp in positie brengen, welke keuzes zijn er en hoe wordt er regionaal en bestuurlijk over deze nieuwe ontwikkelingen gedacht?

En als laatste enkele vragen over acties van de HVC op dit punt:

wat gaat de HVC doen ook richting de deelnemende gemeenteraden?

  1. Wat wordt uw insteek in het CAW en richting HVC?  Gaat u dit rapport daar bespreken en zal dit als het aan u ligt, leiden tot nieuwe beleidsvoornemens, die de raden voorgelegd krijgen?
  1. Is er al nagedacht over een voorstel tot afschaffing van de oranje afvalbak ?
  2. Om te voorkomen dat de gemeenten weer met besluiten geconfronteerd worden, willen wij pro-actief geïnformeerd worden. Welke keuzes worden in HVC verband besproken  en welke gaan naar gemeenten komen.

Wij zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van VOCHoorn,

Hans Weeda, raadslid.