Veiligheid staat bij VOCHoorn en Hoorns Belang al jaren hoog in het vaandel

Bij de beantwoording van de door ons ex. Artikel 36 RvO aangaande het gratis verstrekken van de anti colportagestickers (13-12-16) gaf het College aan dat:

1. er geen incidenten waren gemeld bij politie en gemeente;

2. er voorlichting wordt gegeven door externe partijen;

3. u onderzoek doet naar de mogelijkheid meer voorlichting te geven aan kwetsbare groepen zoals ouderen.

Preventie is bij zowel de aanpak van criminaliteit als het verstevigen van het veiligheidsgevoel een onmisbare schakel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er is een duidelijk verschil is tussen subjectieve (het gevoel) en objectieve (de cijfers) veiligheid. Landelijk wordt slechts ongeveer 20% van de misdrijven bij de politie gemeld. Het onveiligheidsgevoel, in het bijzonder bij ouderen is vele malen groter en onze bewoners zijn daarop geen uitzondering.


Onze fracties vinden daarom dat het van groot belang is om daadwerkelijk in te zetten op het vergroten van het veiligheidsgevoel.

In tegenstelling tot uw beantwoording van onze voornoemde vragen, kwam het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op 12 februari 2017 juist met een project dat tot doel heeft het aantal slachtoffers van babbeltrucs terug te brengen. Er wordt landelijk en in samenwerking met o.a. de politie, ANBO en omroep Max samengewerkt.

De campagne kreeg de naam mee:

“laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen.”

Met de campagne willen de samenwerkende instanties, ouderen en hun omgeving wijzen op de kwetsbare positie van ouderen en ze leren voorkomen slachtoffer te worden. Veelal zijn ouderen her slachtoffer van babbeltrucs. Zie hiervoor: https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/politie-gaat-strijd-aan-met-babbeltrucs/

Aangezien wij in Hoorn niets terug zien van deze actie en het onderzoek, genoemd in de beantwoording van onze vragen, ons ook nog niets heeft gebracht, hebben wij de volgende vragen aan u:

Is het College het met ons eens de cijfers welke alleen afkomstig zijn van de politie geen volledig beeld geven van het aantal incidenten / misdrijven en dat dit ook te kort schiet m.b.t. het veiligheidsgevoel van de inwoners van Hoorn?
Is het College het met ons eens dat de regierol m.b.t. het verhogen van het veiligheidsgevoel ligt bij de gemeente en dat daartoe een actieve rol van de gemeente essentieel is?
Vergrijzing neemt toe en Hoorn is hierop geen uitzondering. Onveiligheidsgevoel bij ouderen is het grootst. Daar is wel degelijk veel aan te doen. Zo’n project als in Rotterdam zouden wij toejuichen. Vindt het College met ons dat dit project navolging geniet? Indien u vindt van niet, waarom bent u dan niet bereid om hier aandacht aan te besteden?
Is het College bereid om naast de preventieve kant van dit project de aangiftebereidheid hierbij te betrekken en daardoor ook de objectieve veiligheid te beïnvloeden?
Is het College bereid om een duidelijke voorlichting richting bewoners van Hoorn te geven met betrekking tot ongewenste verkoop/personen aan hun deur en hierbij ook de eerder genoemde anti colportagesticker (of een soortgelijke) alsnog te verstrekken.
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens VOCHoorn en HoornsBelang
Hans Weeda en Alex van der Kleij