Het amendement van VOCHoorn tegen verhoging van de OZB is aangenomen in de raad tijdens de begroting 2de termijn 2017

VOCHoorn dankt het college voor haar toelichting op de ingediende moties en amendementen. Soms zit het college bij de beantwoording op de lijn van VOCHoorn en soms ook niet. Dit verbaast VOCHoorn niet. Wat vaker naar VOCHoorn luisteren is goed voor Hoorn!

De veranderende samenleving en de rol van de raad:

de verhouding tussen bestuur en inwoner verandert. Steeds vaker ontstaan ideeën, oplossingen en initiatieven vanuit de samenleving. Het is zaak, ook voor onze gemeenteraad, om hiervan gebruik te maken. Door verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een gemeente die stimuleert en ondersteunt. En ook om een gemeenteraad die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en haar eigen positie hierop aansluit. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor de komende jaren, een uitdaging die VOCHoorn aangaat!

GroenLinks

Voorzitter, VOCHoorn is nog steeds confuus over de bijdrage van GL tijdens de 1e termijn en wij begrijpen er nog steeds niks van. En VOCHoorn denkt dat de achterban van GL er ook niks meer van begrijpt. Zou het misschien komen doordat dat onze Hoornse Jesse Klaver, als gevolg van zijn wittebroodsweken, nog steeds in hogere sferen vertoefd. Of zijn hij, en de rest van der GL-fractie, totaal de weg kwijt? VOCHoorn hoopt het eerste, maar denkt dat het laatste toch het geval is.

Dan voorzitter nog even over de zorgen van onze Hoornse SP en haar voorman Mathieu van Stralen. Ongerustheid over de inkomensverdeling en de zorg in Nederland en in Hoorn.

De SP en inkomensongelijkheid

Wereldwijd behoort Nederland tot de landen met de kleinste inkomensongelijkheid. Deze ongelijkheid is onder Rutte 2 niet toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is onze inkomensongelijkheid al bijna vijftien jaar stabiel. En Nederland is ook een van de landen met de kleinste scheefverdeling van vermogens. Dit komt o.a. door opgebouwde pensioenen en afgeloste hypotheken; ook bij werknemers met een lager inkomen. En de grootste inkomens- en vermogensongelijkheid vindt je in socialistische heilstaten zoals Rusland, China en Cambodja.

SP en de zorg.

Sinds het aantreden van Rutte 2 zijn de uitgaven voor zorg en sociale zekerheid juist toegenomen. Cijfers van het CPB laten zien dat Rutte 2 vooral heeft bezuinigd op de collectieve uitgaven voor openbaar bestuur, infrastructuur en het bedrijfsleven namelijk minder subsidies. De uitgaven voor sociale zekerheid zijn in de periode 2012-2017 met bijna 9 miljard euro toegenomen. Bij de collectieve zorguitgaven zien we dat deze als aandeel in het Bruto Binnenlands Product zijn gedaald van 9,8% naar 9,5%. Deze daling komt voor rekening van bezuinigingen op de AWBZ en de langdurige zorg. Maar ondanks deze bezuinigingen liggen de totale zorguitgaven in 2017 ruim 4 miljard euro hoger dan in 2012. Dat is het landelijke beeld. En Hoorn dan? In Hoorn is de laatste jaren een groot deel van het budget naar het sociaal domein gegaan, meer dan landelijk het geval is en is er veel bezuinigd op infrastructuur en openbare ruimte. Kortom, waarom klaagt de SP zo?

Amendementen

  1. Eigen amendement tegen verhoging OZB: ondanks beantwoording college houden wij dit amendement aan, dus voor
  2. Fietsdoorsteek ter hoogte van Klagerstuin/Oostergouw: voor

               3.  Versnelde vervanging camera’s horecagebieden door    HD camera’s: voor

 

 • MOTIES 

 

 1. Staken voorbereiding aanleg fietstunnel: tegen met STEMVERKLARING
 2. Verbeteren oversteekmogelijkheden fietsers en voetgangers: tegen met STEMVERKLARING
 3. Financiële steun restauratie gestolen schilderijen (mede-indiener): voor
 4. Schoolgebouw Nieuwe Steen 21 (mede-indiener): voor
 5. Experimenten P-wet: tegen
 6. Onderzoek instrument ‘Lokale Lastenmeter’: voor
 7. Armoedebeleid en vermogensgrens: voor (is een onderzoek naar de financiële gevolgen van het verhogen van de vermogensgrens voor de individuele bijzondere bijstand)
 8. Vergoeden inloopochtenden: voor
 9. Herinvoering Nieuwjaarsreceptie (mede-indiener): voor
 10. Plaatsen borden verbetering doorstroming Turborotonde (mede-indiener): voor
 11. Stimuleren collectieve energievoorzieningen: tegen OVERBODIG waarom, taak voor de eigen wethouder, programma Puur Hoorn
 12. Ondersteuning sociale minima: tegen
 13. Regenboog zebrapad: tegen want overbodig (12 regenboog banken, dekking, verkeersonveiligheid) Doe dan iets bijzonders bv een brug als symbool van verbinding
 14. Toekomst stadhuis: motie is aangehouden; anders tegen
 15. HOP
 16. HOP