VOCHoorn was zeer kritisch tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 en de Jaarrekening 2015

Onze dank aan het ambtelijk apparaat voor de totstandkoming van de jaarstukken en de kadernota.

Met betrekking tot de jaarrekening heeft VOCHoorn de volgende vragen:

 • Het beroep op bijstand is gestegen, zo kunnen wij lezen. Relativerend stelt het college dat dit een landelijk beeld is. Echter, Hoorn wijkt wel degelijk af van het landelijk beeld, omdat er weinig steden en plaatsen in Nederland zijn waar zo veel geld gaat naar re-integratie als in Hoorn. We houden 330.000 euro over in 2015, en voor 2016 is er 700.000 euro, samen ruim 1 miljoen euro. En ondertussen is het beroep op bijstand gestegen en is de taakstelling om het cijfer met 4% te verlagen niet gelukt. VOCHoorn vraagt zich opnieuw af wat het daadwerkelijk effect is van al deze dure re-integratie-maatregelen, werken ze wel? Te meer daar er tot op heden geen duidelijke rapportages zijn waaruit blijkt wat het effect is van deze re-integratie gelden. Immers, meten is weten. Ook D66 heeft zich terecht meerdere malen kritisch uitgelaten op dit punt. Overigens, het laatste half jaar rapport van WerkSaam laat zien dat de uitstroomcijfers als gevolg van handhaving door WerkSaam lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Over heel 2015 heeft handhaving een besparing opgeleverd van 818.000 euro en wordt er ruim 2 ton teruggevorderd. En van de 189 afgeronde onderzoeken heeft dit in 77 gevallen, dat is 41%, geleid tot wijziging, beëindiging en intrekking van de uitkering. Kortom, VOCHoorn vraagt om meer inzet op handhaving en bestrijding van bijstandsfraude, omdat, zo blijkt, het handhavingsinstrument wel degelijk zoden aan de dijk zet. Graag een reactie van het college

 

 1. De Maatschappelijke opvang, een onderwerp waarover SP, GL en PvdA zich tijdens de vorige collegeperiode het vuur uit de sloffen liepen. De realiteit van is dat er op dit moment in Hoorn nog steeds daklozen in parken en fietsenstallingen de nacht doorbrengen. Maar de SP, GL en PvdA hoor je ineens niet meer! Hoe zou dit komen, vraagt VOCHoorn zich af. En in de Jaarrekening staat dat er nog steeds een tekort is aan plaatsen in de Maatschappelijke opvang als gevolg van een “tekort aan uitstroommogelijkheden in de gehele regio West-Friesland”. Er wordt aan verbetering gewerkt, zo lezen wij. Hoe en wanneer dan, met welke andere gemeenten en betalen deze andere gemeenten ook mee aan de opvang. En wat betekent de nieuwe wijze van financiering als gevolg van de toekomstvisie van de commissie Dannenberg, namelijk straks uitkering per gemeente in plaats van de huidige regeling die nu aan de centrumgemeente toevalt. Wat betekent dit voor de huidige voorziening aan het Keern? Graag een reactie van het college en van SP, GroenLinks en PvdA
 2. Dan het Onderhoud en beheer van Sportaccommodaties: hier lezen we niets over in de Jaarrekening 2015 en dat klopt natuurlijk. Want, behoudens het opleveren van het nieuwe hockeycomplex voor WFHC, is op dit punt ook niks gebeurd met alle gevolgen van dien. Wedstrijden worden afgekeurd, trainingen afgezegd en sporters lopen blessures op omdat sportvelden jarenlang nauwelijks worden onderhouden, laat staan vervangen worden indien ze aan het eind van hun Latijn zijn. Op dit punt kom ik bij de Kadernota terug.
 3. In 2014 was er een integrale visie t.a.v. de Poort van Hoorn, met een concreet uitwerkingsplan en een plan hoe dit te financieren inclusief provinciale en rijkssubsidies. We zijn nu 2 jaar later en wat is er nu op dit belangrijke dossier in 2015 gebeurd. Termijnen zijn niet gehaald en bij voortduring vooruitgeschoven. Dit is het college van de visies, maar niet van de uitvoering. Dit College loopt over van de plannen en de ambities: de turborotonde aanpakken, een visie op de binnenstad met daarin ondermeer de opwaardering van het Kerkplein, leegstandsnotitie, sportnota, aanpak Transferium, Stationsplein, aanleg Maelsonstraat, een halve Carbasiusweg, verplaatsing van de Witte Vloot etc. etc. U vraagt ons nog voor het zomerreces een aantal besluiten te nemen, die verregaande gevolgen hebben en diep snijden in onze financiën. Leg ons, en via ons ook onze bewoners, nu eens uit hoe u dit alles wil bekostigen. Het vorige College had een dekkingsplan voor 3 tunnels en u vraagt 1.5 miljoen uit de Algemene Reserve voor de aanleg van een fietstunneltje. En daarbij komt dan nog eens dat u ook nog het signaal afgeeft dat binnen afzienbare tijd de reserve Parkeren en Infrastructuur leeg is. Hoe zit dit nu precies? Hoeveel heeft u inmiddels uit die pot aan andere doeleinden besteed dan waarvoor ze bedoeld zijn? En hoe moeten wij, tegen deze achtergrond, alle plannen zien? Hoe reëel zijn deze nog of zijn het luchtbellen? Zeker nu de meicirculaire een structureel negatief effect heeft op 2017 en verder.
 4. Een tweede punt dat een doorn is in het oog van VOCHoorn is de gebruikte tactiek van dit college en van wethouder Bashara. Voortdurend wordt zand in de ogen van de Raad gestrooid, omdat er geen integrale uitwerking van de Poort van Hoorn aan de raad wordt voorgelegd maar, en ik heb dit al zo vaak gezegd, een salami-tactiek wordt toegepast. De Raad verliest aldus het overzicht en kan hierdoor haar kaderstellende en controlerende rol niet goed uitoefenen. Overigens krijgt VOCHoorn gelijk in deze gelet op het advies van de griffie hoe als Raad verder met de Poort van Hoorn om te gaan. En niet even, zoals wethouder Bashara, die maandenlang heeft lopen treuzelen en death lines niet haalt, de boel voor het zomerreces erdoor heen willen jassen. Een project waar tientallen miljoenen euro’s in om gaat: nu maar ook in de toekomst.
 5. Wat verder opvalt aan de werkwijze van dit college is dat de Raad voortdurend hoort: “wij voeren alleen maar uit binnen de kaders die u als Raad heeft vastgesteld” Dat is een goeie: de praktijk is dat dit college komt met plannen en voorstellen en dus grotendeels de richting bepaalt.
 6. Een autoluwe binnenstad waar VOCHoorn in principe geen tegenstander van is, vermits er voldoende parkeerplaatsen dicht tegen het centrum worden gerealiseerd en kort parkeren en bevoorrading van winkels mogelijk blijft, vraagt om voldoende stallingsplaatsen voor de fiets. Wethouder Bashara zou zich onsterfelijk kunnen maken door te zorgen voor meer fietsenstallingen in de binnenstad. Puur Hoorn biedt alle kansen om hier concreet wat aan te doen.
 7. Dan de sport. De hoognodige vervanging en renovatie van velden bij sportverenigingen wordt te laat opgepakt. En ook de geplande vervanging helpt een aantal clubs NU niet. Waarom niet alle velden van Blokkers, Always Forward, Westfriezen, Hollandia die voor 2017 tot en met 2020 gepland staan in een keer aanbesteden in de vorm van een meerjaren aanbesteding waarbij met de winnende leverancier afspraken worden gemaakt over aanleg en betaling. De uiteindelijke prijs zal beduidend lager worden. Graag een reactie van de wethouder
 8. VOCHoorn vraagt al langer aandacht voor de promotie van onze stad. Destinatiemarketing, via de nieuwe organisatie Holland boven Amsterdam, is nu het antwoord om meer bezoekers en toeristen naar West-Friesland te halen. Maar hoe wordt het lokaal gastheerschap dat altijd bij de VVV lag nu verder geregeld? Hoorn Marketing wordt genoemd als antwoord, maar de ondernemers zijn primair aan zet, zo schrijft het college. VOCHoorn ziet, net zoals in andere steden gebeurt, meer in een coproductie van gemeente en ondernemers Graag een reactie van de wethouder
 9. VOCHoorn vraagt zich af hoe de recente uitspraak van de centrale raad van beroep inzake het recht op Hulp in de huishouding door dit college wordt uitgelegd en wat dit voor Hoorn betekent. De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven dat de raad hierover z.s.m. wordt geïnformeerd. Wanneer gaat dit gebeuren?
 10. De verrommeling, het zwerfvuil, is voor VOCHoorn een storende factor. Kijk eens op zondagmorgen in de binnenstad: wat een rotzooi. Al vaker heeft VOCHoorn hier aandacht voor gevraagd. Zorg voor voldoende prullenbakken die op tijd geleegd worden en zorg als gastheer voor een schone binnenstad!
 11. Tot slot. Op blz. 25 van de Kadernota is een interessante opmerking van Ron Jansen, topambtenaar, abusievelijk in de tekst gekomen. Het betreft het voorkomen van schulden door afspraken te maken met zorgverzekeraars en energiemaatschappijen over vroeg signalering. De heer Jansen zegt letterlijk: ‘Hier wordt meer beloofd dan waar we nu feitelijk staan. Eerste contacten moeten nog worden gelegd en dan moet blijken of partijen hiertoe bereid zijn en in welke mate’ Voorzitter, deze serieuze opmerking zegt alles over de ambities van dit college en de haalbaarheid van haar plannen.