VOCHoorn reageerde op de Kadernota In Control en Drugs 2016 – 2020

De samenstellers van deze nota hebben er alles aangedaan om VOCHoorn maar een zo gunstig mogelijk plaatje voor te schotelen. De cijfers die zij oplepelen en de bijbehorende teksten zijn met elkaar in tegenspraak. De zogenaamde geboekte positieve resultaten vallen in onze ogen vies tegen, zeker als je bedenkt dat al vanaf 2007 intensief aan beheersing van alcohol en drugs onder de jeugd wordt gewerkt.

Een paar voorbeelden: Ouders keuren alcohol goed of zeggen er niets van: 2009, 54 %, 5 jaar later, 2014, 53.2 %.

Startleeftijd alcoholgebruik in: 2009, 12.9 jaar  2015, 13 jaar.

 

Een ander punt wat ons zorgen baart is het staatje over de naleving van de leeftijdsgrens door alcoholvertrekkers. Ongelofelijk. Na zoveel publiciteit, wetten, waarschuwingen en toezeggingen dat hierop gecontroleerd gaat worden, deze resultaten!!! Slechts in 19% wordt het verbod om alcohol te schenken in sportkantines nageleefd. De supermarkt, 50% en het café, 25%.

Volgens de toelichting die wij kregen na vragen, is het een momentopname, maar als dit zo is, wat zijn de cijfers dan waard, ook die van de zogenaamde prachtige resultaten of de meetbare doelen die men in 20120 bereikt wil hebben.

Een vraag aan het College:

Wethouder, hoe zit het met de convenanten die gesloten zijn met de sportverenigingen? Is dit het resultaat? En wat gaat u hiermee doen? 

Ook het drugsgebruik zijn de resultaten die bereikt zijn weinig hoopgevend, als je de vergelijking maakt tussen 2009 en 2015. De afname van aangeboden hard en softdrugs in al die jaren zijn marginaal.

Tel daarbij op dat de onderzoeksresultaten voornamelijk via enquêtes onder de jeugd verkregen zijn en gewenst gedrag leidt tot het geven van gewenste antwoorden. Dat het probleem vermoedelijk nog veel groter is, moge blijken uit het rioolonderzoek naar drugs dat in Enkhuizen werd gehouden en waar de hoeveelheid speed en cannabis in het rioolwater aangetroffen, hoger is dan in menig wereldstad. En laten nu net deze producten erg populair zijn bij onze jeugd.

De ambities moeten altijd hoog zijn. Kijkend wat er tot op heden, dus tussen 2007 en nu bereikt is en wanneer we dit afzetten tegen de ambities van 2020 lijkt het ons dat deze onhaalbaar zijn, zeker als we kijken met welk gereedschap men aan de slag gaat om het doel te bereiken. In 2008 kwamen College en raad al tot de conclusie dat de sleutel voor beheersing van het gebruik van alcohol en drugs onder de jeugd, bij de ouders ligt en dat hierop gefocust moet worden. Het magere resultaat zien we hier na 8 jaar inspanning.

Er is weinig nieuws onder de zon. Allemaal erg abstract geformuleerd en daarbij ontbreekt het ook nog eens aan meetbare doelen. Nogmaals, veel van hetzelfde, geen nieuwe initiatieven of methoden.

Vraag: Wordt er wel landelijk onderzoek gedaan naar successtory’s die wel aanslaan bij de jeugd. Is daar enig zicht op?

Wij weten ook wel dat gedragsbeïnvloeding een zaak is van lange adem en drugs en alcoholgebruik deel uitmaken van onze maatschappij, waarin deze middelen in ruime mate verkrijgbaar zijn. Maar de nota die voorligt is wel erg slap. Het is eigenlijk meer van hetzelfde.

VOCHoorn is nogal kritisch over deze nota. Natuurlijk moeten we doorgaan met het wijzen op de gezondheidsrisico’s en beïnvloeding van de jeugd. Daar waar mogelijk op regionaal niveau en zeker ook plaatselijk en dat brengt ons op de vraag aan de wethouder:

Hoever bent u met de uitvoering van de motie van 24 november 2015, waarin u bent opgeroepen om met een regionaal en lokaal uitvoeringsprogramma te komen? Het eerste kwartaal is al lang om.

Tot slot nog een vraag over de financiering:

5000 euro komt uit het budget toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen. Graag een toelichting, naar onze mening komt men hier altijd te kort en deze jeugd is wel erg jong voor alcohol en drugs.