VOCHoorn twijfelt aan financiële onderbouwing kadernota

Jaarrekening 2014, Kadernota 2015 en Meicirculaire

 

Allereerst wil VOCHoorn haar dank uitspreken aan alle ambtenaren die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de Jaarrekening 2014 en de Kadernota 2015. Bijzonder dit jaar was de extra service aan de Raad in de vorm van een informatieavond met ambtelijke uitleg en de mogelijkheid om, naast de gebruikelijke schriftelijke vragen, op 15 juni ook mondelinge vragen te stellen.

VOCHoorn heeft dit zeer gewaardeerd en wij hopen dat de gemeentesecretaris onze dank wil overbrengen aan alle betrokkenen.

 

Een 2e compliment gaat uit naar de griffie en al haar medewerkers. Niet alleen de raads- en commissieleden hadden het druk de afgelopen maanden, ook de griffie heeft het afgelopen jaar zich een slag in de rondte gewerkt met het inwerken van nieuwe raads- en commissieleden, het voorbereiden van alle raads- en commissievergaderingen, parallelle sessies, informatieavonden, themabijeenkomsten en regionale raadsledenbijeenkomsten.

Dames en heren, applaus voor de griffie!

 

Tenslotte ook een compliment aan het college, met name Wethouder Tap en Ad Geerdink, directeur Westfries Museum, en het ambtelijk team dat betrokken is geweest bij het naar Hoorn halen van de Halve Maen en het organiseren van alle activiteiten rondom Nachtkapers en 400 jaar Kaap Hoorn. VOCHoorn heeft dit plan altijd volmondig gesteund en het resultaat mag er zijn.

Hoorn is via pers, radio en tv, internet, Facebook en Twitter volop in de aandacht gekomen en krijgt die aandacht nog steeds. En Nachtkapers in de nacht van 13 op 14 juni was een groot succes.

 

VZ:   tot zover de complimenten van VOCHoorn!

 

VZ: Hoorn gaf in 2014 195 miljoen uit en had slechts 175 miljoen aan inkomsten; de Jaarrekening 2014 sluit toch af met een klein positief resultaat dat geheel en al veroorzaakt wordt door een per saldo netto onttrekking van 21 miljoen nl 31onttrekking minus 10 toevoeging aan de reserves.

 

VOCHoorn heeft over deze jaarrekening nog enkele vragen:

 1. onder programma 3 en 6 lezen we dat de samenwerking tussen het werkgeversservicepunt van WerkSaam en het accountmanagement van Economische Zaken een meer structureler karakter moet krijgen. VOCHoorn deelt deze mening, maar vraagt zich gelijktijdig af hoe dit gaat gebeuren, want al langer wordt dit standpunt beleden, maar nu is het echt tijd voor daden!
 2. de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in Hoorn baart VOCHoorn zorgen. Immers, de financiële last hiervan drukt zwaar op de gemeentelijke begroting en risico’s zijn derhalve groot. Graag wil VOCHoorn, en wij kunnen ons voorstellen dat andere partijen dit ook willen, op een regelmatiger basis b.v. maandelijks geïnformeerd worden over deze aantallen en niet enkel en alleen indirect middels kwartaalrapportages van WerkSaam.

 

 

 

Dan de Kadernota 2015

VOCHoorn waarschuwt al langer voor de gevolgen van keuzes die dit college en deze coalitie maken voor de financiële situatie van de gemeente Hoorn. Allereerst wordt bij allerlei geldverslindende projecten zoals Puur Hoorn en extra reintegratiebeleid verwezen naar het coalitieakkoord; afspraken en uitgangspunten die nooit in deze Raad zijn vastgesteld. Het gevolg is dat als het gaat om het in evenwicht krijgen en houden van de gemeentelijke financiën zaken qua dekking worden doorgeschoven naar het najaar bij de behandeling van de begroting. Wel uitgeven nu en later zien we wel hoe we dit financieren en gat repareren. Bovendien is volstrekt onduidelijk wat de spin off is van dit nieuwe beleid

 

Waar VOCHoorn al langer bang voor was, dreigt nu de komende jaren uit te komen. Daar waar pas op de plaats gemaakt zou moeten worden, dreigen inwoners en bedrijven straks de rekening gepresenteerd te krijgen van dit linkse beleid en verenigingen en instellingen gestraft te worden met minder subsidie en de bezoeker of toerist krijgt de rekening gepresenteerd in de vorm van hogere parkeertarieven of toeristenbelasting.

 

Volgens overzicht van dit college geven we in 2015 4,8 mln uit aan toerisme, een groot bedrag zo op het eerste gezicht. Maar de kritische lezer ziet direct dat in deze post musea vertegenwoordigd zijn met een bedrag van1,7 mln en podia zoals Parkschouwburg, Cinema Oostereiland, Manifesto, Pakhuis voor een bedrag van 2,1 mln. Tel daarbij op de afdracht aan het Recreatieschap ter grootte van E 360.000 en er resteert per saldo slechts 0,7 mln voor het promoten en stimuleren van het toerisme waarbij ook nog een groot deel van dit resterende bedrag opgaat aan allerlei culturele projecten.

VZ: het wordt nu echt tijd om vanaf 2016 structureel geld vrij te maken voor citymarketing en stadspromotie. Te meer daar partijen die samenwerken in TPH staan te trappelen om aan de slag te gaan.

 

Voorzitter, kijkend naar de Meicirculaire is het financieel perspectief voor 2015 neutraal, voor 2016 is er vooralsnog een klein overschot en daarna schrijven we voor 2017 t/m 2019 dikke rode cijfers. Dit betekent dat er echte keuzes gemaakt moeten worden. Vanaf 2017 moet er bovenop de bezuinigingstaakstelling die er nu al ligt extra bezuinigd worden. Het college stelt in haar brief over de consequenties van de Meicirculaire met voorstellen te komen voor deze extra bezuinigingen bij de Kadernota 2016. VOCHoorn ziet deze voorstellen liever al eerder komen, namelijk bij de behandeling van de begroting en meerjarenbegroting dit najaar. Mijn vader zei altijd: niet uitstellen tot morgen wat je vandaag kunt doen. Nu direct beginnen met invullen van extra bezuinigingen en niet over je graf heen regeren door een nieuw college in 2018 op te zadelen met grote tekorten.

 

 

 

 

VOCHoorn heeft op 4 juni bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen Kadernota 2015 al aangegeven hoe wij de bezuinigingsopdracht zien. Op hoofdlijnen zet ik ze nog even neer:

 • Bezuinigingen Raadsbudgetten slechts indien dit de rol van de Raad niet negatief beïnvloedt
 • Stadsreceptie in standhouden
 • Stadsnieuws enkel digitaal: neen dit in verband met ouderen
 • Sponsoring en adoptie openbare ruimte prima
 • Geen verhoging parkeertarieven want dan jagen we winkelend publiek de stad uit naar andere steden
 • Geen bijdrage ondernemers uit reclamebelasting; dit is nu een typisch voorbeeld van ondernemertje pesten en je als gemeente niet aan eerder gemaakte afspraken houden
 • Geen herinvoering toeristenbelasting en invoering watertoeristenbelasting: de ene WH probeert toerisme te bevorderen en de ander jaagt de toeristen even hard weer de stad uit.
 • Geen versobering van de dienstverleningsovereenkomst HVC met als gevolg lagere inzamelfrequentie huisvuil, stoppen ophalen grof vuil etc.
  Overigens: kan Hoorn dit eenzijdig besluiten?
 • Vergroten privaatrechtelijke reclame-inkomsten: hoe eerder, hoe beter
 • ombuigen op subsidies:
  geen voorbehoud op voorhand; niemand uitzonderen; alles op nieuw tegen het licht houden en beoordelen op maatschappelijk nut, noodzaak.
  VZ: In Amsterdam analyseren gemeente en de subsidieontvanger samen of de uitgevoerde activiteiten het effect en het resultaat hebben dat verwacht werd. Als dat toch anders blijkt te liggen, dan moet je bijsturen, vindt VOCHoorn. Aanvragers kunnen ook grondiger worden doorgelicht. Bijvoorbeeld: Krijgt men elders ook al subsidie, lopen subsidiebedragen in de pas met wat in andere steden wordt verstrekt.
  So wie so laten zien aan de Hoornse burger wat er met het steungeld gebeurt

 

Verder wil ik het college vragen om in het najaar bij de behandeling van de Begroting 2016te komen met een voorstel voor subsidiering van St Hulpverlenersrespect. Dit event heeft een groot spin off. En wat VOCHoorn betreft mag de subsidie aan de Karavaan geschrapt worden.

 

Voorzitter, ik rond af. VOCHoorn blijft grote zorgen houden over dit college en haar plannen m.b.t. de Poort van Hoorn. Hoorn dreigt op slot te gaan, onbereikbaar te worden en de binnenstad met inwoners en ondernemers is de klos. Plannen worden opgepakt zonder dat er een integrale visie op de binnenstad is. Autoluw, verhoging van parkeertarieven, het tegengaan van leegstand, wat wil je met het stationsgebied Noord en de Hof van Hoorn hebben allemaal met elkaar te maken.

 

Voorzitter, nog grotere zorgen heeft VOCHoorn over wethouder Bashara en met name over zijn communicatiegedrag. Al eerder hebben we zijn uitingen op Face Book schriftelijk aan de orde gesteld.
Bewoners van het Keern zijn terecht boos over de wijze waarop in het 1e themanummer over de PvH de fietstunnel wordt gevisualiseerd: het fietspad blijft gewoon op maaiveld niveau rechtdoor blijft lopen zonder de grond in te zakken en de Provinciale weg is in enen de lucht in gegaan. Beelden die onjuist zijn!

En ook hoe in deze nieuwsbrief het kostenverhaal over de PvH volstrekt versimpeld wordt neergezet: gewoon een Groen Linkse verdraaiing van de rekenfeiten en niks anders.
Samenvattend, VOCHoorn twijfelt sterk aan het beleid van dit college en in het bijzonder aan de financiële onderbouwing hiervan.